Jump to content

Nok

Jɔk Wikipedia

Nok ee baŋ akut kä cï wääc roŋërälpïr nhom raan yic rot jɔɔk thööknok. Thööknok ee käbiöthkacök röt jɔɔk kaamthii ler kaamcïŋic ku ler kaam bärkɔ̈u guöp lath ku tieŋic ëbën. Thööknok kä kacök biööth ee raan cɔl ayök tawïk cimënë duɔny yom. Alɔŋ raan nok, thööknok aröt dhuökpiny ë röt, ku kënë läŋ den akïn, nok akuc kënë yen bɛ̈i. Thöök kök cï mɛɛc wei ku kënë kek bɛ̈i e ku bï raan guup thim acï kuɛn wei nok cök. Të ye kɔc ye nok thööŋ ciëŋthïn pinynhom agäkic ku riäkguöp ye kɔc ye nok thööŋ tïëŋ kek gup atɛ̈kic baai thok aräm. Nok agäkic ku kënë yen bɛ̈i akucnhom. Nook kök aröt jɔɔk të cï raan nhom kuɛm, tuɛny cɔl stroke, piɛr, tuɛnytuɛny nyith, ku käcï wääc dhiëtic ye cɔl gɔ̈cnok. Wëlrot dhiënthɛɛr aye ku tiɛŋ adä anuɛ̈t kek nok. Thööknok ee yaa wɛ̈t cï roŋërälpïr lui apɛi ku karac mat kek luɔi denë adiöŋ nyithic. Cärëtuany cɔl nok e ku bï käwääc kök tɛɛmwei cimënë kït thöŋ kek yen cït thöök ë path, ku wïc yic apath bï dëŋ ë mɔ̈u ku kërɛc awanguöp kuɛnwei. Kënë aye looi të tïŋ nyithic ku them riɛm. Nok abï deet wënh ye cɔl electroencephalogram(EEG), thëm ë riɛm e path acë nok tɛɛm wei. Noŋ ŋic këcï raan nɔ̈k cïmënë yum nhom, kuɛm ë nhom ku kä cï wääc dhiëtic alëu bï gɛ̈lwei. Thööknok aye pëën të guup raan wäl tëcït tënë thiärthorou buɔtic (70%). Kä cë wïc wëëu juäc atɔ̈u aya. Na ye alɔŋ kɔc cï nok ye ŋuɛ̈nthïn na cɔk raan guup wäl, rɛ̈t, döc roŋërälpïr ku gɛ̈ric miith abï takthïn. Acë kuat raan naŋ nok ëbën yen töu kek yen piërde yic, kɔc kök ayen ŋuɛ̈nthïn arëk aka döc awu guöp acë bɛn wïc.