Jump to content

Nyaŋ

Jɔk Wikipedia

Nyëŋ aa luɔnycitariik dït rër wïr ku piny, ye aarër në lɔ̈ɔ̈k alirtucnui Apirïka, Asia, America, ku Australia. Aanɔŋ mëcthok 17 ë nyëŋ, ke gup ta ye kek luithin ku kok athoŋ dhol ci juac. Nyëŋ ëbɛ̈n aameet pïucïnawai-yic cïmën kiir, baau, tuɔɔc, ku kooldɛ̈t pïuawaithinkoor ku piuawai-yic. Keek aa lonycuetlɛ̈i, ye lac cuet känɔŋrɛɛl cïmën rëc, diët, luɔnycitariik ku ländhiethëmïth, ku kooldɛ̈t käcïnrɛɛl cïmën käkëjual ku kämpïuawai. Mëcthok juɛ̈c jok tɛkdë thuum, abɛ̈k aye ŋic ke awicthum arët. Nyëŋ rër Thudän Paguöt acɔl nyëŋ Nail.

Tëdït ë mëcthok aarër löktökiic kiiriic të cam ku thiäŋ. Tëdït ë mëcthok acïï gëllɔ̈kdeguopic apɛi, ee nyëŋ pïuawai yetök, ye gëllɔ̈kdeguopic apɛi ku rëec puoth.

Nyëŋ aadhiëth töŋ ɣöt tëdɛ̈t tul. Tul aye lac loi tiamliɛɛt liet ku ɣöt aye loi në teem. Tut ee rotloi piuic. Akuënciɛl ë kölliec ee rotloi kecït nïn 80ic.

Mëcthok dït de nyëŋ aarëc apɛi tën koc. Nyëŋ piuawai ku nyëŋ Nail aa rëcbëtɛɛm, ke näk kɔc juac tënë buɔt ruɔ̈n thɔ̈k ëbɛ̈n.

Nyëŋ kooldɛ̈t aaye mac bïk wiu loi. Biɔ̈kken aawäc bïk kä cï guir aköt loi, cimën war ku jɔgɔ. Rïŋ ë nyëŋ aye yök keye kimët bäi kɔ̈kic.