Nyandeŋ Malek Deliech

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nyandeŋ Malek Deliec ee dhiëth runë 1964, aaye aŋiɛcwëlbääny de Paguöt Thudän. Yen acë kuum [served] keye bɛ̈nypawut Warap mënë aye pɛɛinïn 25 Pɛnëdhïëc runë 2010, yen acë bɛnë tïam tënë akuënëcuɛt 517,149. Yenë ë tiŋ tueŋ cï benë kuany keye bäänypawut Paguöt Thudän.

Nyandeŋ Malek Deliec eeyee dhiëth Cuibet, Bahr el Ghazal. Yen eeyee mɛɛnhnyane [granddaughter] de bɛ̈ny cɔl Arol Kacuol. Ke nɔŋ run 13, go lɔ Juba bë lɔ rëër kekë mëlënë [aunt] Victoria Yar Arol, ku Nyandeŋ acë bënë lɔ tueŋ kekë gäatde abë bënë thök panpïööcnhïal cɔl Gezeria në run 1984. Aaya, Nyandeŋ acë bënë lɔ Egypt abë naŋ anyoothpiööccïthök [bachelor's degree] tenë Piöcëbɛ̈n de Zagazig në runë 1991. Nyandeŋ acë ŋot ke lɔ tueŋ kekë gäätde Amatnhom Mäcŋaknhom [United Kingdom], abë jal naŋ maŋicpiööccïthök [master's degree] tenë Piöcëbɛ̈n de Wolverhampton në run 2003.

Kaam yen rëër yënë Egypt, Nyandeŋ acë bënë lui apɛɛi në lɔŋ Akut ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc ke Thudän [Sudan People's Liberation Movement]. Kaam ɣɔn yenë tëër kɔc tënë nhomläu Paguöt Thudän, Nyandeng Malek acë bënë lui në lɔŋ pïöc tënë ɣäänë [liberated areas] äwëën cë kekë dɔɔm. Në rune 2007, Nyandeŋ acë bënë yaa bɛ̈nypawutkor [deputy governor] ku yenë ayaa acë bënë yaa bɛ̈nyluɔi de piöcëkaŋ Pawut Warrap. Në Pɛnëŋuan runë 2010, yen acï bënë kuäny keye tiŋ tueŋ cï kuäny bë yaa bɛ̈nypawut tenë Paguöt Thudän. Nyandeŋ keye bɛ̈nypawutkor, acë piöcënyïïr bënë cuɔ̈t tueŋ [pushed] apɛɛi.

Në Pɛɛibët runë 2015 Nyandeŋ Malek acï bënë yökë kekë jëëmguɔ̈pdït [criticism] rin cënë kɔcluɔi kaa 18 cop në luɔiden yic. Nyandeŋ Malek eeyee ran töŋ tënë bɛ̈nypawut ka ŋuän cï Bɛ̈nymacbaai Salva Kiir cop aye pɛinïn 16 Pɛibët runë 2015 rin cënë kë dïëu [alleged] në lɔŋ riɔ̈ɔ̈kkääŋ [corruption].