Pamac Adɛ̈ɛ̈r

Jɔk Wikipedia

Adɛ̈ɛ̈r pawut pan Yïrak ku Thïriɛa (ISIS), tɛ̈dɛ̈ adɛ̈ɛ̈r pawut aacɔl Thunï (Sunni-Jihadist) aakut apuruuk yen ë thär alɔŋ Libiɛa, Nïgïrïɛa, Yïrak ku Thïriɛa, yen acï rumatɛk kɔc wääp adɛ̈ɛ̈r. Yeen acï puɔ̈n kɔc cï nhïïm lääu ë piny ë piiny pawut tɔ̈ Yïrak cin, Libiɛa, Nïgïrïɛa ku Thïrïɛa. Yeen acï teer ke kɔc cï ciem (Shiism) ku keek aaye ke nyooth ke cɔl yïciapopik (Shiaphobic).

Akutden këenë ajɔk rot wäär tɔŋ Yïrak ku jɔl rot mat kek akut Kaaida (Qaeda) ë run 2004.

Pamacc Adɛ̈ɛ̈r acï rot mät akut juëc. Keek kë tɔ̈ kenhïïm kek Pamac Adɛ̈ɛ̈r ë bïk röt tääu nyin akutdït cɔl Thunï (Sunni) yic. Pan Yïrak, na nhiäk ke mɛt Thïriɛa thïn. ɣɔn Pɛnërou 2014, në yiëëc cï kek yiëëc ë riɛlic go kä rot tɛ̈ɛ̈m bei Alqaeda yic.

Pamac Adɛ̈ɛ̈r aakɔc nɔŋ nhïïm wɛ̈tden ye kek jam ala lɔn jɔɔk pinynhom rot ë ruɔn tiɛ̈mtök ɣɔn jɔɔk athiɛɛi rot.

Tɔŋ[cokic | cok tënëyökic]

Në riääk cï tɔŋ Yïrak riääk, ke Pamac Adɛ̈ɛ̈r ë tɔ̈ ë bɛ̈i Yïrak yiic tɛ̈ thiääk ke pan cɔl Anbar, Ninawä, Kïrkuk, ku ɣɔn juëc kɔ̈k Thälä ad Din, Babil, Diyala ku Bagadad. Keek agör Babuɔba ke yen gendïtden amatnhom. Ee tɔŋ baai latueŋ pan Thïriɛa, yen akut alaŋ luɔi dïït lääu yic, pan Thïriɛa në määc pawuut pan Yïrak cïmën, Idlib, ku Aleppo.

Yeen akuutë acï tɔŋ guöt ë mirïdïït apuruuk yiic ku yen ë tɔŋë acï kek röt gäm nääk ë kɔc juëc pan Yïrak. ɣɔn ë thɛ̈r ë tɔŋë ke apuruuk cï rot mat ë tɔ̈ Yïrak, yen akutë acï gum käŋ ke dhuɔk ciëën.