Raan ee bɔ̈cok në Apirïka

Jɔk Wikipedia

Kɔc yekölë aake bɔ̈cok bei në Apirïka. Në run 1980 yen cï luɔi cï piööc kuɔny yekölë lɔŋ DNA (piöc lɔŋ ciɛɛth kaŋiic), ku ciɛɛth kä kɔ̈k buɔth ke cök ciɛɛth riɛmic. Anɔŋ dɛ̈t cï yök piööcmanhraanic ë yum thɛɛr cï kääthbei piinyiic. Wɛ̈t kënë acï rot gam arɛtic. Anɔŋ amithöny wääciic kaam lɔn yeyen jäl tök ku lɔn yen jälkithic. Aaye mïyɔ̈ɔ̈p juëc puɔc röt gol diëu lɔn Pabak Apirïka yen ee piny adönythɛɛr ye kɔc yekölë yen jël kɔc thïn paandït Apirïka.

Raan tueŋ nëyic ee duɛ̈r ciɛt kënë tul në kaam 200,000 ku 130,000 run thɛɛr cï lɔ. Kek kɔc thɛɛrkë aacï bɛ̈n köök wei Pabak Apirïka. Tëcït tënë run thɛɛr wäär kaa 90,000 aacï la pan Yurecia [Eurasia] ku Pabak Ciɛl (Middle East). Ye tëkënë yen ee tëthɛɛr mɛ̈cthook raan (cïmen dhiëëth Neanderthals, kuattök (homo neanderthalis) ke pïïr përditic të liik kek kaa 500,000) Yurup alɔŋ Pacuɔl ë Yurop.

Na ye tëcit run 42 lee 44,000 thɛɛr cï wan kɔc yakölë (homo sapiens) ke ɣet Pacuɔl ë Yurup, agut Pan Dïŋlïth. Në Yurup ke Pacuɔl de Athia ke kɔc yakölë löök röt nyin de kuat (Neanderthals) nëyic run de 35,000 thɛɛr cï wan. Tënë luui käkä röt thïn acïï ŋic. Aye thɔ̈ɔ̈ŋ nëye kaamic lɔn nadë kɔc yekölë ke cï ɣet në Authuralia. Ɣetden Amerïka eye ciëën amääth, tëcït run 15,000 thɛɛr cï wan. Akuut tueŋ kɔc ë yamkë aake ye amiyiëëp mïtïïm.