Riëk Macär

Jɔk Wikipedia
Riëk Macär

Riëk Macär Teny Dhurgon ee dhiëth në run 1953 ku yen aŋiɛcwëlëbääny ë Paguot Thudän cï kän luui keye bɛ̈ny lɔ ë Bɛ̈nymacbaai Paguot Thudän cök gol ɣɔn yök baai nhomlääu ë run 2011 agut nyiɛɛi ë run 2013. Ee kaam de Pɛnëŋuan ku Pɛnëdhorou 2016 Macär acï bɛɛr luui ke e bɛ̈ny tueŋ de rou lɔ ë Bɛ̈nymacbaai Paguot Thudän cök emanë aŋaar akut kɔc reec Thälpä Kiir cɔl SPLM/IO.

Macär anɔŋ Madholëpiööccïthök ajuiɛɛrbaric ë luɔi ë käŋ cï yök në run 1984 ku jɔl rot mat akut ë luɛl de baai ë ThouthThudän ë cɔl APLAM/A në aköl de toŋ de rou Paan ë Thudän kaam run 1983–2015. Riëk acï bɛ̈n kɛ̈ɛ̈k kenë bɛ̈ny ŋär akut de luɛl baai ë Thudän (SLPM/A) Jɔn Gäräŋ në run 1991 ku looi akut de peei ee cɔl SPLM/A Mathir. Na ye run 1997, ke Riëk Macär loi amat kenë miir de Thudän ku jɔl bɛ̈n keye bɛ̈nykony rem de toŋ de miir yee cɔl SSDF. Na ye run 2000 ke jiɛl ë rem de tɔŋ de Thudänic ku looi akut de peei yee cɔl SPDF, na ye run 2002 ke mɛt rot në SPLA yic ku ye bɛ̈nydïït de rɛm. Na ɣon acï Jɔn Gäräŋ thou në Pɛnëdhorou 2005, ke Riëk Macär bɔ̈ keye bɛ̈ny de rou de Bɛ̈nymacbaai Paguot Thudän cï week peei.

Tëëtden tueŋ[cokic | cok tënëyökic]

Riëk Macär Teny Dhurgon ee dhiëth paan col Lɛɛr, në Pawut de Unity në run 1953, ee dhɔ̈ŋ 26 ë Bɛ̈nybaai de Ayöt ku Lɛɛr. Ee bïï nhial keye raan ë luäŋ de Nhialic cɔl Prethbaaitïrɛn. Macär ee raan dhiënh cɔl Dok në Nuɛ̈ric. Acï tëët piööc ɣöndïït ë gäär Kärtum ku jɔl Madholpiööccïthïk de ŋiɛcwël ku ajuiɛrbaric ë luɔi ë käŋ la yök ɣöndïït ë gäär cɔl Bradford në run 1984.