Stephen Hawkiŋ

Jɔk Wikipedia
Hawkiŋ, 1980s

Stephen William Hawkiŋ 22 dhiëth (8 Pɛnëtök, 1942 – 14 Pɛnëdiäk, 2018). Yee ee Dïŋgïlïth ka ken cë gɔ̈t aye dupiöny ë piööckatɔɔr ku dukuënkäŋ ku tɛ̈ktɛ̈këkuënykäŋiic, yen ee dhiëth të ye cɔl Oxford. ë run 1950 go jäl lɔ të ye cɔɔl St. Albans, Hertfordshire. Yen ee raan töŋ wat kɔc nhïïm të de tɛ̈ktɛ̈këkuënykäŋiic ku ye dupiöny de piööcëkatɔɔr ë pinynhom. Hawkiŋ aca athör juëc ke piööcëŋiɛ̈ɛ̈cëkäŋ gɔ̈t tënë kɔc, kɔc cie dupiööc piööc ë ŋiɛ̈ɛ̈cëkäŋ.

Hawkiŋ ee ye dupiönydït de makuënëkäŋ panëthökëpiööc de Cambridge (tënë kɔŋ ran ye cɔɔl Isaac Newton muk) ku nyuc 1 Pɛnëthiäär, 2009. Yen ee nɔŋ tuaany ë riääkëräl, ku yen ë wëtë, yen acïnë cath ka yin jam apath. Ku jɔl ë tuaanyë lɔ̈kë taat ë runiic, ku yemɛɛn, athiökke bë ruai ëbɛ̈n ë yeguɔ̈p. Yen ee cath ë thöŋ ë macicir ku makuën ka mec yiic yen aye ye kuɔny ë jam.

Pïrdenthɛɛr ku piööc[cokic | cok tënëyökic]

Hawkiŋ ecë lɔ ë panëpiööc St. Alban, ee panëpiööc kɔc baai të ye cɔɔl Hertfordshire. Ke nɔŋ run 17 go tiɛɛm athëm len kuen në Oxford. Jɔl kuen ë piööcëkatɔ̈ɔ̈r ku piööcëkatiɔɔp. Yen acë yök kepuɔlic tueeŋ, akëc bɛ̈n kuen apɛi ë lɔŋ athëm ciëënic.

Ë Pɛnëthiäär 1962 acë gɔ̈l bë piööc buɔɔth tënë Trinity Hall. Ku yen ee të wäär jɔl tuaany de rɔt jɔɔk nyooth rɔt Arilic bë rɔt kueer ë määth ku acie cak cathaye. Na cɔk yaa mënë, ke cë thök ë mathölpiööc ku cë thök ë gɔ̈t de ɣɔ̈rcol. Yen acë bɛ̈në yaa dupiöny ë nɛ̈m panëthökpiööc cɔl Gonville ku ɣöndït Caius në run 1965.