Tëër ë Thönyëbääny

Jɔk Wikipedia

Tëër ë Thönyëbääny ee thööŋ kaŋ cïï röŋ Dabit Beniop ku D.B. Weith looi ke wat ke kɔ̈ɔ̈th cï ke nyuɔɔth atoockïtic. Wak Pïucïgoi ku Mac acï nyaai George R.R. Martin athör cï röŋ wat ke kɔ̈ɔ̈th yiic, athör tueŋ aye cɔl Tëër ë Thönyëbääny. Acï kïtdɔm ɣön Titanic Studio pan Balfast ku le ɣɔ̈ɔ̈n kɔ̈kiic pan Parut Ireland, cïmënden pan Croatia, Iceland, Malta, Morocco, Spain, Scotland, ku jɔl Amatnhom Pawut Amerïka. Anyuthtueŋ watkɔ̈ɔ̈th aake loi BBO pan Amatnhom Pawut Amerïka në 17 Pɛnëŋuan, 2011, cï tɛ̈ɛ̈kic detem ë ruɔ̈nic, acï bɛ̈n në 26 Pɛnëdhetem, 2016. Awatkɔ̈ɔ̈th aacï tɛ̈ɛ̈kic arak dhorou ë ruɔ̈nic, aacï guiir bï ke nyuɔɔth ruɔ̈n 2017 kek ke tɛ̈ɛ̈kic arak dhorou.

Daiyiim watkɔ̈ɔ̈th aajän bɛ̈idit Westeros ku Essos abeer cï käloi röt liääp kek wël kɔc käŋ thɔ̈ɔ̈ŋ atoockïtic. Jam tueŋ aye kɛ̈ɛ̈k kɔc ë macthok tëër bääny buɔɔth lɔŋ raan thöny wënh ë bääny ë nhom dhorou löökic ke kɔc kɔ̈k ë dhianh ë bäny thäär ë rin nhom lääu, kë ye kek rou kɔc kɔ̈k ë dhianh ë bäny kë cï cuɔ̈pwei aa yë kë theem bïk thooc bënë muk. Anyikol ë diak ee bɛɛn alïïr ruut bï kɔc ŋɛɛny apɛi bɔ lɔŋ pam parut ë kɔc riääc.

Tëër ë Thönyëbääny acï kɔc juëc apɛi ë daai HBO miëët ku kɔc juääc apɛidït yiëk nhiɛ̈rdït. Acï lɛcdït yök tënë kɔc juääc apɛi, a lɔŋ luɔi de, luɔi guɛlic, ku anyiköl, cɔk alɔn ye kɔk kɔ̈k rëër kegup ëpath, akɔ̈ɔ̈k, akɔ̈ŋ wïny ë diäär aacï kɔc thɛ̈l anyiɛɛny.