Tëër yäm në Apirïka

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Colonial Africa 1913 map.svg

Tëër në Apirïka ee ke ci piny kuäknhom, tëkic ku ruompinycök ë në piny Apirïka de pamacriel pocuolic në ɣɔn thɛɛr cï kɔc ke mecwelnhiim ben, kɛɛm 1881 ku 1914. Na run 1870, thiɛr në buɔtic ë Apirïka ee gɛl në pamaacriel.

Na run 1914, ki juöc të ciet 90℅ ë kayee panditlääu yic, nɔŋ Yithiopia ku Layberïya cï döŋ ke lääunhim. Anöŋ Italian ke aci Yithiopia ë kuäknhom në run 1936, ba layberiya en ciet döŋ ke lääunhom etök. Ku ee nɔŋ wëël ci thukɔth të nɔŋ pamaacriel ä mikuäknhiim, të mëëneyïek them ke pamat thiakic, liët në kɛɛm pamaacriel, yanhthek akuänyluoicök bäŋ ku wëlemiir de Apirïka. Na run 1884, nyunyamanhom de Berlin, kene gël pamaacriel në ruompiny ku jɔl warɣaac në Apirïka yic, ke ci thöŋ ke yiny në tëër ë Apirïka ke wëlëbaany ku piocmääcëkagic ee teer në kɛɛm ke pamaacriel në beimɛc taacien bäk ë ruɔɔnbuɔt, ciet tëëkic nhiäl ë Apirïka keye pamaacriel pel keek tääŋ në kɛɛm kɛn Apirïka. Thök në run buɔt 19th ke tïŋ wel jäl mecwelnhiim a makuɛɛl juär ku piocmääcëkagic , löŋ ci cieth, ke ci mɛi ke pamac mecwelnhiim.


TËËR YÄM NË APIRÏKA

E tëër yäm në Apirïka ee keer ka rëëtbe ë nhompälyam caath de ruompinycök de Apirïka. Na wen le Apirïka pamaac keer bik yiök ke lääunhim në buɔtditpinynhom në rou II de cök, ki piocmääcëkagic ke döŋ cien telenthin. De kanic, de ë pamaac në piocmääcëkagic ke tɔ ka kɔɔk pur be ke ɣaacwei ku jɔl känyeyök. Yienë kan e ciet Lɛn ke pamaac de Apirïkän ka bï gël në bɛikɛthnhiim can bï keek nɔŋ piocmääcë.