Tɔɔŋkuel

Jɔk Wikipedia

Tɔɔŋkuel anyiköt cäthatïïp ŋiëëckäŋ ë daiyiim cï raan cɔl George Lucas looi. Cäthatïïp kadhorou aacï kɔc akut ë luɔi gam aɣeer ke cɔl Lucasfilm Ltd. Ruɔ̈nbuɔt 1950 toc, ku tek piny United International Pictures.

Tɔɔŋkuel aake cï nhiaar apɛidït ë rin tɔ̈ athör Tɔɔŋkuel thïn, video games, television shows, toys, ku kajuëc kɔ̈k. Keek aake cï nhiaar aya bïkke lär aadieer thïn ku nyooth atïïpcath raan cɔl John Williams.

Kek atïïpcath kä, wënh cït raan ye cɔl droids, cï thoŋ Dïŋlïth nyaii (wɛ̈tde yic acït raan), cɔk alɔŋ cïï kajuëc keyiic röt nyuɔɔth ke cï raan. Kaam kɛ̈c dït ku ariɔ̈cdït aatïïpcath a riɛl paal luɔ̈ɔ̈i bï kek kuat abatäu këriëëc ëbɛ̈n tɛm.

Riel[cokic | cok tënëyökic]

Abatäu cï looi riɛl, ku ee ciɛ̈t yath ë dhɔ̈l kɔ̈k. Aye gam lɔn nadë ke riɛl kënë ee kat kë pïric. Wël raan cɔl Obi-Wan Kenobi: "Riɛl kënë yen ee ran cɔl Jedaai yiëk riɛlde (Jedaai akut käpïr ë Riɛl luɔɔi ku bïk dɔ̈ɔ̈r, rëërpath tënë kɔc, piinynhom ku ciɛɛŋiic. Ee laar riɛl cï kuat käpïr cak. Ee ɣo kuɔ̈mpiny, rëët ɣoyiic, ku mɛt kuɛl yiic ëbɛ̈n."

Kɔc lëu bïk Riɛl mac kenhïïm aala riɛl kɔ̈k, raan kɔc kuɛɛn nhïïm, käŋ liɔɔp ë täk, ku meek kë bï rot looi. Të kum yïn yïnyin ku boric, ke yïn ayök Riɛl ke cath yïguɔ̈p.