Thiäŋ

Jɔk Wikipedia
Thɔn thiäŋ
Ŋuöt thiäŋ

Thiäŋ ee kuat ë lε̈i puɔl apεi ye yök baknɔŋtiim, tëcïtroorliεt, ku liɛlëbor tɔ̈ Apirïka Paguötëpinyliεεtic. Thiɔ̈ɔ̈ŋ ayeke tiŋ kethöŋ kekë alualweŋ lakin alɔŋ kït cool ku tuŋken aaluɔr tënë alualweŋ. Athiεkden ee kam 68 kg le 160kg. Bε̈rëkɔ̈uden ee kam 190 le 270 cm agut yɔ̈l. Bε̈ernhomden ee tɔ̈ kam 100 le 130 cm alɔŋ kët. Thɔn ye dït ku acol tënë ŋuöt.

Thiɔ̈ɔ̈ŋ ayeke rëër pamaac juëciic Apirïka, nɔŋic Thudan Paguöt, Burkina Faso, Chad, Kenya, Paankɔc Miirlɔckɔc de Koŋgo, Angola, Zambia, Zimbabwe, Botswana ku Apirïka Paguöt, lakin aa rëër abaŋ pamaac kä ëtök, ërin yäp ë kɔc ku riak ë tëdenceŋka lɔ̈ɔ̈k juëciic.  Kek aa wïc wal maŋok thɔŋrot. Rual ë thiɔɔŋ aa kök kam look.

Lancuε̈tlääi ë thiɔ̈ɔ̈ŋ nɔŋic kɔ̈r ku aŋui malek, ku gal aa laancuεtlääi ye mïth poc dhiëëth. Lakin thiɔ̈ɔ̈ŋ acïï lac cuët të tɔ̈ kuat läi kɔ̈k thïn.

Thɔn thiɔ̈ɔ̈ŋ ayeke akeu looi ye rual ë ŋuut tuɔ̈t kekë mïthken. Koolkɔ̈k lɔ̈ɔ̈k ye dït tëcït 4 km2. Ŋuut akeukäyic ayeke luui keye kac në thɔn. Thɔn ayeke akeu gär në wɛ̈ɛ̈rkut. Ŋuut aa tëër kekë kɔ̈k bë thönril nyaai, ërin ye ŋuɔ̈t aarim akaltök ëtök ruonic. Ŋuɔ̈t ayeke wïc bë ke kac në thönril cë kaŋ kac thɛɛr, lakin ye thɔn wïc bë kac në ŋuut yam juëc të lëu yen rot. Ŋut aa raacic bë thɔn pën të cï kek aa wïc bï kac ŋun wïcka. Thiäŋ koor ee rëër kekë maan në ruon tök wεla të le manh yam dhieth.