Jump to content

Thudän

Jɔk Wikipedia
Thudän

Thudän ee pan de bɛi ke Apirïka. Rin adööcke Thudän, ka yee pan e kɔc ke Thudän. Genamatnhöm de kee Kartum.

Nyïny ë piny[cokic | cok tënëyökic]

Thudän arɔm akeu ke Ijip në baŋ lɔ parut, wärdït Thith në baŋ lɔ parutbak, Eritrea ku Ethiopia në baŋ lɔ parut, Cam Thudän në baŋ paguot, Central African Republic në baŋ paguotcuɔl, Cad baŋ lɔ pacuɔl, ku Libya në baŋ parutcuɔl.

Thudän anɔŋ piny lääuic apɛi në bɛi ke Apirïkayic kedhia. Dɛŋ eëa, në 9 Pɛnëdhorou 2011, pan paguot de kacïb ɛɛ yaa Pamac yam Paguot Thudän. Thudän yen e mɛɛn anɔŋic piny ye 1,862,484 m² ku ye diëŋ (diäk) de pamac ke Apirïka nɔŋ piny lääuic, Kiir ee kuëër në Thudän. Ke ye kä cïka com miɔɔc ë pïu. Anɔŋic thɛ̈i juëc kekɔ c. Na cɔk ëmɛn ci ïamac tɛ̈kic në kam baŋ parut nɔŋic kɔc juëc ke Araabic ku baŋ paguot nɔŋic kɔc juec cieŋ Afrika.

Kɔc ke Thudän aye keek cɔɔl Thudään. Tïmëtïm kee 45 ke kɔc aciëŋ në Thudän. Tïmëtïm ka 4 në keyic aciëŋ në Kartum nɔn ye gɛɛth cimat ke ye. Araabic ke thöŋ adööc de Thudän, ku kɔc kɔ̈k aye jam në thoŋ Nubaa eya. Thök ke kɔcekiir kɔ̈u ke Dïŋlïth, thook juëc kɔ̈k ka yënë ke jam ne biäk wääc Paman apiɛth eya.

Kɔc juëc ke Thudään athek Islam. Kɔc lik aaye Krithiään kɔc kɔ̈k anɔŋ yëth ye ke cɔɔl ya yekike gam në kɔc.

Wënh de Thudän tɔ̈u në ë mɛɛn aye cɔl Thudään Jinih.

Maŋɔ̈ɔ̈r de Thudän ëmɛɛn ke mörŋaknhöm Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan.