Jump to content

Uhuru Kenyatta

Jɔk Wikipedia

Uhuru Muigai Kenyatta e dhieth akol ee pɛɛi niin 26 penëthiar ne run tiɛmtok ku thiarteem ku tok (1961). Eyen aya anyiɛcwelbääny ku yen ë benymɛc pan col kenya. Yen kɔŋ aa ne ɣonlöŋ ne lɔŋ paguot jal run tiimkarou ku diak (2003) lɔ run tiimkarou ku thiarkudiak 2013. Emɛn,  kiyen e ranɣonlöŋ ku akutguimiir ë jubillee ne kenya. Uhuru e kɔŋ ta akutguirmiir Apirika de kenya wen këc akutcëmat kewutic guɔ yök keye akutgirmiir ne luoi e bääny koc ne run tiimkudhorou 2007 wen këc akutguirmiir mat ke paankɔc ku yök jubilee akutguirmiir.


Yen e wen ci Jomo Kenyatta kɔŋ aa bany ne kenya ku tiŋ den guan, mama Ngina ne kenyatta. jomo aci margaret Gakuo kenya ne run timtok ku buot ka dhaguan ku tok (1991). Aa nɔŋ miith ka diak, dhaak ka rou; jomo ku Muhoho, ku nyan tök; Ngina. Uhuru ee kuɛny kede rou ku jɔla ken akar ne penëbëët ne run tiimrou ku dhorou (2017) de köcditbai eben, ku tiem thidhic ku guan ne buotic (54%) ne cuɛt ŋic bai eben cuɛt kene aci nyuɔth ne thilmonnyiin eben ne kɔc ë cɛlwël ku bäänythöc de nhomlääu ne kuëny ku akɛɛthnhiim: Mr. Wapula Cebukati. Uhuru kenyatta e ci tiɛm tueŋ gor nyol de ɣonlukditbetɛɛm de kenya ne ran e cɔl Raila Odiŋa, keye ran tëërthöc ka Uhuru kenyatta ne penëdhoguan. Kɔc ke muk ɣonlukditbetɛɛm ben jam gal köc ka berpiny ne niin thiartɛmic ku akol kum. Ten, köcbääny aci ben bɛrpiny ne penëthiar e pɛɛi niin thiarou ku thetem (26) go Uhuru bɛben tiam ka (39.03%) ne buotic.