Jump to content

Vladimir Vladimirovich Putin

Jɔk Wikipedia
Putin, 2020

Vladïmïrï Vladimirovich Putin en ke Reenh/Bɛ̈nydit pande Ruccia. Putin ee dhiëth Leningrad, emɛn cɔl Santo Peterthburg pande kɔc Ruccia Mɛ̈n de Thoviet aye pɛi nïn dharou 7, penëthiär 1952. Amëdhiëëthke akeye wun Vladimiri Thipiridonovich Putin, dhiëth 1911-1999 ku man aye Märia Ivanovna Putina, dhiëth 1911-1998.

Putin enke Bɛ̈nydït tet wɛ̈nthɛɛr de piny Ruccia mënë 1999 agut 2000, ku jɔl bɛr a Bɛ̈nybäny de pinyde Ruccia mënë penëdiak agut cë ɣen penëdhiëc, ku ee Bɛ̈nybänydït tet pei, jɔ̈k ë 2008-2012. Në ee mäcë cök, go jäl bɛr bɛ̈n keye Reeth/Bɛ̈nydït pei run 2012 agut emëthinë.

Putin en ye duŋɔ̈ɔ̈r de akut kuumbai cɔl Akut Mɛ̈t Ruccia. En akut kënë acë ceŋ kaye wɛ̈ɛ̈r në kɔ̈ɔ̈c ee loi-ic në kɔcke Ruccia mënë ɣɔn thɛt Mɛ̈nde Thoviet yenhom piny. Yen eye ran töŋde Luaŋde Gämthɛɛrceŋ dende kɔcpanden (kanitha de ƔOrthodok) kɛn, ku en ecë liöi ë tik ku nyiɛ̈ŋë mïïth nyïïr karou.

Mënë run 1985 bɛ̈n 1990, Putin ee luikeek KGB Mɛ̈nde Thoviet në lɔŋ käthiɛnë kekɔ̈th, dai ku görkalei (Secret spy services).

Putin, ee lui Drethden yic, ee ye bak thɛɛrtɔ̈ pabak (cuëny) de Germanï. Na wän acë pan pabak (cuëc) de Germanï riäk ku cuɛt yenhom piny abï lɔŋonŋon në 1989, acë bɛnë loc bïlɔ̈ pinyde Leningrad, tëwɛ̈në leer en Jama/panpiocëbën penëdhetemic run 1990.

Yen acë luoi jɔk Mac de duɔlatic (International affairs) bak panpiocëbën de pan Leningrad. En acï kuany keye duŋɔ̈r de akut Mac de duɔlat de Santo Peterthburg, mäktämde Bɛ̈nykɛl. Putin acë muɔ̈l ëë thöc wɛ̈n muk KGB penëbɛ̈ɛ̈t, aye pɛ̈ɛ̈i nïin 20, 1991.

Naye run 1994, go bɛ̈n keye bɛ̈ny de rou buɔth bɛ̈nydït muk pende Santo Peterthburg. Naye penbɛ̈ɛ̈t 1996, go jäl bëi Mothcow ku lui loiloi juɛ̈ɛ̈c wäcic alɔŋde thönydït thiekiic de tueny pinyde Borith Yeltthin. Yen acë lui keye duŋɔ̈ɔ̈r de FSB (aye bak yamde KGB) mënë penëdharou run 1998 agut penëbɛ̈ɛ̈t run 1999. Eeye dugɛ̈ɛ̈nde akut tiët nyinë bai ëbɛ̈n jɔ̈k penëdhiäk agut ɣen penëbɛ̈ɛ̈t run 1999.

Putin acë jäl bɛ̈n keye Reenh/Bɛ̈nydït tet de Ruccia penëdhiäk run 2000.