Jump to content

Wërëkäŋ loony

Jɔk Wikipedia

Loony ee kuat aguiɛrëluɔi ye löŋ ë käkëŋɛk looi tënë kɔc, ku ye kɔc cɔl ayee këŋɛk, bë kɔc kɔ̈k ɣɔc ku ɣɛc rotloi cïmën löŋëyith ë käkëŋɛk. Loony acïï rot lëu bë puöl ëpuɔth kënë eeye raan tak bë jäl ku lui yeluɔɔi cïnakuën. Loony ee rot thɔ̈ɔ̈ŋ aya acït kuat tëdäŋ yenëkë raanmäc dhiɛlcɔɔl bë looi wïc tëdɛ̈ cïïwïc. Loony tɛk bë yith kɔ̈k ku gël lɛŋ tëcït tënë lööŋ ku ciɛɛŋëbaai bë raan cïï luɔ̈i cïmën raan cïpïr ku lɛ̈i.

Loony acë ceŋ në ciɛɛŋ juääc yiic thɛɛrɣɔn këc wëlthɛɛrcïgɔ̈t. Raan alëu bë ceŋ në loonyic jäl dhiënhdenic, dɔmic tëdɛ̈ ɣɔcic.

Loony acï puälnhial në tëdït ë pamaaciic bë kaŋ luɔ̈i wärthɛɛr, kuyen ëmën acï löŋ jal temkou pamaaciic ëbɛ̈n. Pamac ciëën ye jäl loony lök pëën ee Mauritaniɛ në ruön 2007. Acenëthök, alaŋ tëthööŋ raan 40.3 tïmëtïm pinynhom cë luɔ̈i loony mayam. Loony wɛ̈rëkäŋ mayam töŋkithbëtɛɛm aye cɔl cɛ̈ɛ̈th-manhëraan. Lööny aya alatueŋ dhölëluɔ̈i cïmën kɛ̈nycïmat (dhölëluɔ̈i werpinybëtɛɛm ëmën, yenëkë raan aye gäm wëu ku cïï päl ɣet bë kek cuatpiny), atiɛtëbaai, awuut cï gëlpiny, luɔɔi kɔ̈k cït thɛny mïth luɔɔi yic, apuruukmeth, ku thiëŋëriɛl.