Wɛ̈t cï määr ke Thudän

Jɔk Wikipedia

Wɛ̈t cï määr ke Thudän aake wär 40,000 (bianabuur thuɛ̈rŋuan) ëke ye mïth ke kuan de Jiëëŋ ku Nuɛ̈ɛ̈r cïke baar në Rɛɛnken tɔŋbaai de rou ë Thudan, 1983-2005. Rin ke wɛ̈t cï määr ke Thudan, ee kutnhom de kuɔɔny yen ë ciɛ̈k keek ɣɔn tɔ̈ mïth piny de abaköök paan de Apïrïka.

Mïth juëc ke keek, aake ye abɛɛr cï pɔ̈k ne bɛ̈ɛ̈iken në wɛ̈t de tɔŋ- nuɛ̈t cie päk ënɔŋ kɔc parut (Jalaba) në biäk paguot de pamac.

Acän bïkë mïïth yök ku bïkë pïïr ne apuruuk cin, mïth lëu 20,000 (bianabuur thiɛ̈rrou) ke Thudän paguot aake cï kɛt Ethiopia ku Kenya, aken thiɔ̈k ke keek. Kɔc aake ye cath në akut në kecök ku kɛɛm ke bɛ̈ɛ̈i ke abaköök ake meciic apɛi, ye ya mïtïir ke bianabuur në bɛ̈ɛi thiɔ̈kiic. Cäth, ee yaa nïin ke ciɛ̈k keedhorou, pɛ̈i ku ruɔ̈n ka run juëc. Mïth aake ye cath në kecin, aaye alɛ̈thken abac kee ka yïkë ke muk në kekɔ̈ɔ̈th. Mïth, aake ye röth gɛɛi në piath de piɔ̈ɔ̈th ke kɔc ke bɛ̈ɛi yekee ke tëëk thïn, bïkë keek miɔc në mïïth bïkë ke cam, käke tɔ̈c ku wɛl ke akïm ku thɛɛ kɔ̈k, kuɛɛrken aake ye tëëk të cïn kɔc ku të likë kɔc thïn.

Aye thɔ̈ɔ̈ŋ mɛn cï biak töŋ de mïth thou kueric në cäthic në wɛ̈t de cɔk, reu, tuaany, läi ye kɔc cam ku apuruuk ke ater.

Në yekölë, ke wɛ̈t cï määr ke Thudän, aaciëŋ në bɛ̈ɛ̈i juëc ke pinynom yic ku kɔc juëc aacï röth ya lɔdhuɔ̈k wäär cïnë nhomlääu yök në 2011 bïkë bɛ̈n yïk.

Anɔŋ buɔ̈k juëc cïke gɔ̈t, cäthatïïp ku kɛ̈ɛ̈r de kä ke wɛ̈t cï määr, buɔ̈k ke 2005: "They Poured Fire on Us From the Sky:" (aake ye mac wäl në wɔkɔ̈ɔ̈th në amaaric) ee akölköl de wɛ̈t cï määr ke diäk ke Thudän, gɔ̈t de Benthon Deŋ, Alepɔ̈ncion Deŋ, Benjamïn Ajak, ku Judï A. Bernithein, "God Grew Tired of Us, ( Nhialic ee cï dak në wuɔɔk) ee cäthatïip nyooth kë cï rɔt looi, ee luɔi de kërïthopä Dillon ku Quinn, ee wɛ̈t de Jɔɔn Dääu, Akïm Bunnï, Daniɛl Päc and Panthɛɛr Biöör, kee kɔckë aacï "Grand Jury Prize: (miɔɔc dït de täŋ de lööŋ lööm) Documentary" and the "Audience Award" (nyooth de yic ke miɔɔc de kɔc ye daai) independent film competition "(në nhomläau de mën(tëër) de cäthatïïp" ku kɔ̈k ke 2006 ëyä.