Welëmiir de Paguot Thudän

Jɔk Wikipedia

Paguot Thudän ayiök nhomlääu tinë Thudän në Penëdharou 2011. Në Penëdharou 2013, Salva Kiir Mayardit acë bänymacbaai ëbɛ̈n nyuöc, nɔŋic Bënykoormacbaai Riek Machar, kekë nhiäm cë ŋuun ë dhukëpiny guɔp de miir. Etinë, acï Machar luel lɔn yen dhol lɔdhöl mecëriɛlnhom ku än abe Kiir joor wët bääny. Në 14-15 Penëthiäärkurou 2013, thëëm wëlpinyëriɛl acï duöm piny. SPLM acë puök tenɔŋ SPLM-Juba muknhom në Bënymacbaai Salva Kiir Mayardit ku SPLM-IO muknhom në Bënykoormacbaai Riek Machar, ku tɔŋbaai acëgɔl kekë thor nyäär ku kɔcëtɔŋ wencï rääc. Kɔc tɔ pinynhom acëbenë diɛr rin keloirɔt wët nɔŋ en tekäc kɔc 1000 cë thöu, duɛɛr kuatraan ë tebëër buɔnäbur abaköök, ku cɔkdit loi-raan. Anɔŋ kumëlukwëi tenɔŋ bääny kɔk në bëëk ke dhiɛ. Amatnhom Pawut ku pamaac kɔk acë piilëyic tääu në bëëk ëbɛ̈n bïk aburo muuk bïk tɔŋ thääb, ku thök de Penëdhaŋuan 2014, amatic në Bahir Dar, Ithiopiya, muknhom në IGAD, gɛmgɛm acï lööi bïk miirëmetwuɔt guɛryiik [institute federalization] në pamac. Bëëk ke dhiɛ acë gam bïk miir pɛɛi-30 tene mëc cokluɛl në mëtic miir baai, aya miir acë jääië cokluɛl pël de thööc bënykoormacbaai ku luupic kekë bɛnyluɔitueŋ. Tɔŋ acë lɔtueŋ gut ciɛlic-Penëthiarkutok 2014 në pawuut kadiak yic kekë bëëk ëbɛ̈n gökröt.