Yinyëraan në pan Thudän

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Emblem of Sudan.svg

Akut kɔ̈k yinyrëaan acï käjuëc gat piny yɔŋ kɔc ku känɛkkuat loi miir ë Thudän ruun juëëc cï bäk.

Të cït tënë 2009 yinyëraan acï luel wutmatic Amerika abaŋloi wut abï yic riel wic kɔc ë rɛɛc yinyëraan ë miir ë Thudän ku Akut Arab thaar cïn loŋ. Tëm ë kɔc awuɔcdït, agut nɔ̈k ë kɔcëtim cï riu kɔu ku kärɛc juëëc kɔk cïk loi.

Yaŋ ater cïk guïk[cokic | cok tënëyökic]

Taŋ tooŋ kam ë miir ë Thudän ku akut cï kɛɛc wei, miir ë Kartoum acï gol ë näk kɔl col, ye kë cɔl aya loon, kɔc col guup, cuen ye Darpor, Got, Nuba, Kordopan, kiir col Abiɛi, Beja, ku Nubia aloŋ ë parut ë Thudän, tɔŋ kënë kë cï bën bei thïn, ee lɔɔm ë diaar ë riel, thɛɛt thɛɛt ku näk kɔc col, ku cieec kë kɔc juëëc wei bɛɛi kënë yic , aye mɛk kë wär tënë tïmëtïm kerou ë ruon 2007 acï rot loi bï Thudän cɔl aye thɔ̈ŋ kekë Ruanda kɔc akut lëk. Wël juëëc acï luel lɔn cï miir ë Thudän luëk ë Nhialic ku bɛɛi juëëc cuony aya.

NɛknɛK ë kuat col pan ë Thudän[cokic | cok tënëyökic]

Tɔŋ theaar pan ë Thudän acï wäric ë raan cɔl Mukesh Kapila, wuotmatic pinynhom [United Nations] aruuk pan ë Thudän, kënë nɛknɛk ë kuat col wɛt cï miir ë Kartum Akut Arab thaar kë cïn loŋ guïk bïk kuat, col thuumnhïïm pan ë Thudän, të cït të cï Kapila ye luɛl thïn miir ë Thudän aŋic kë loi rot baai, ka acä Akut Arab thaar kë cïn loŋ raac nhom UN, aye thɔ̈ɔŋic lɔn na dë kë raan 300,000 acï nɔk kam ruon 2003 aɣet 2010.