Yoweri Muthebeni

Jɔk Wikipedia
Muthebeni, 2015

Yoweri Kaguta Muthebeni ee cï dhiëth në 15 Pɛnëdhoŋuan 1944. Yen ee raan ŋic käkë bäänyde baai ku ye bɛ̈ny ke miir ke baai de Yuganda thɛɛr në 29

Pɛnëtök, 1986. Muthebeni acï mɛt në kɔc cï kɛɛc wei-yic, kɔc ke cop bääny de Yuganda Idi Amin ruɔ̈n 1971 aɣet cï 1979 ku Milton Obote ruɔ̈n 1980 agut 1985, ku parut de Yuganda akëc nɔmlääu kɔn yök.

Muthebeni acï nomlääu bɛ̈ɛ̈i ku lɔ tueŋ pɔth de pïïr nɔŋ pawut ëke cï cɛ̈ŋ në tɔŋ juëc ke ye kɔc cï kɛɛc wei looi ku tɔŋ baai, ku bɛ̈nde acï tɔŋ riilic arɛ̈ɛ̈t nyuɔth bï tuɛny cɔl HIV/AIDS bï nyic na Apirka. Në ciɛl ku gölde ruɔ̈n 1990s, Muthebeni acï door në kɔc Pacuɔl ke raan töŋ de kɔc jɔk ke bääny ke Apirka, ku bäänyde acï yiic laŋ kärac, në ciën rɔt mät toŋbaai në paan DRC miir de Koŋgo ku bar dït de Koŋgo yen ciëŋ këk thïn. Kɛɛc wei de Koŋgo ku në Apuruk de Nhialic acï kuɔnyde pinynhom de kɔc rac bï të yenë käŋ looi thïn gɛ̈knhom ku thiëëc de baai në ruɔ̈n 2005 ku wɛ̈ɛ̈r cinë riel määc waric ku cot kaam de miiric bï cïï lëu bï cuɔt tueŋ kaam de miiric tënë kɔc wicen në lɔŋ baai ku kɔc aɣɛɛr.

Pïïr thɛɛr ku piööc[cokic | cok tënëyökic]

Ee dhiëth pɛɛi nïn 15 Pɛnëdhoŋuan, 1944 në Nthuŋgamo, në Gɛ̈lde Yuganda-yic, Muthebeni ee ran tɔ̈ŋ kɔc ke Banyankole akut ke kɔc ke Yuganda, rin ë wun dït aye cɔl Muthebeni, luɛlde ee mɛnh raan yic në dherou, nëa tɛk de dhorou yɔ̈ɔ̈mde muɔr ŋaŋnhom de Apirka guuk. Kënë yen aye ruɔ̈m piny de apruk ke kɔc ɣer të wën cï kɔc ke Yuganda luɔ̈i në tɔ̈ŋde de rou de pinynhom.