Abdalla Hamdok

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Mark Green and Abdalla Hamdok at USAID HQ (2) (cropped).jpg

Abdalla Hamdok (dhiëth aköl nïn 1 pen ë Kol, 1956), aacεεth-luoi Miiric Thudän ku ye Bɛ̈ny-luoi Tueŋ ye bɛ̈ny thiäär ku dhiëc Thudän tä wäär 2019. Wäär këc ye guo kuany, Hamdok acï luui mirdït ku kεm Pamac ë nyïn cεεth-luoi yiic. Gɔl pen Thiäär ku tök (Ɣɔ̈rbɛ̈k-lääi) 2011 ɣet pen ë Thiäär (Lal) 2018, ee ye amuök-löŋ ë riεl koor Akut Luoi Määc ë Käŋ Amat Bɛ̈ɛ̈idït tënë Apirïka. pen Bɛ̈t (Biεlthii) yic 2019, Hamdok ee cï nyooth kam ë kɔc ke ye raan bï këër nyin ë Bɛ̈ny-luoi Tueŋ Thudän tënë wɛ̈r yic kaam bï ya Mirlɔc kɔc Thudän 2019. Ke ye wɛ̈r wεεr ke rεl tɔ̈ kek Akut ë Bäny ë tɔŋ ku bï tɔ̈ kek Akut Bäny Mac röt ye tök Thudän, go kë Abdalla Hamdok kuany ke ye Bɛ̈ny-luoi Tueŋ. Ee cï kuɛ̈ɛ̈ŋ 21 pen Bɛ̈t ( Biεlthii) 2019. Acï pëën bï la kuaanydït Palɔc Miir Thudän yen bïï kaam akookic kɔ̈ɔ̈c 2022.

Abdalla Hamdok amuk Anyooth-piöc cïthök ë ŋïny-käŋ Pamatpiöc Khartoum (Kal-tuööm) ku Madhɔl-piöc cïthök ë piöc Määc käŋ ku kuëën käŋ-nyïïn Pamatpiöc Manchester. Acï puörde juak nyin tä wäär yen pur ë puör muöök ë thok ku bï ya puördït yen kä cï puur ɣaac pan Apirïka, ku acï wɛ̈t lueel ruön 2014 ëlä, Apirïka alëu ku bï rot muk ë rot ë miëth; kën yen tɔ̈ thïn, raan tim-tiim kadiäk pan Apirïka aa ke nɛ̈k cɔk. Yeen acï yith ë diäär gam ku kony keek, ku pen Dhoŋuan (Bildït) yic 2019, Miir ee cï lööŋ kek nhom-lääu ë tik gël ë ciεεŋ-alɛ̈th, Miiric, ku Akut-mät, ku loi-looi yiic, ku piöc teem kɔ̈ɔ̈th. Hamdok acï diäär lεc nhïïm ë wɛ̈t cï gät kɔc aliiric ëlä, lööŋ aa ke loi ë keek ku bï la kë yök kɔc thïn, ku bïk kɔc puɔɔl yiic, ku temkë kɔ̈k kɔ̈ɔ̈th, ku loi kë kä rεc yith mïth ë baai yiic.