Jump to content

Abiɛi

Jɔk Wikipedia

Piny Abiɛi alääuic të cït 10,546 km2 në Thudänic cï luɛɛlde löŋ mɛcë baai cï mat në run 2004 në teeu Abiɛi (löŋ Abiɛi) në löŋ cï thaany de dɔ̈ɔ̈r cï toŋbaai de rou thöl paan de Thudän. Genamatnhom piny Abiɛi acɔl Abiɛi Town. Cïmɛn de wël cï mat ke Abiɛi, piny Abiɛi acï caal keye kë tiit nyinic bï yaa kënnë Kordupan ku ye kënnë Baragadhal ëya.

Na thöŋku akɛɛth ku Kaunti deen thɛɛr, ke löŋ cï mat de Abiɛi, acï piiny Abiɛi nyuɔɔth keye kënnë Jiëën cɔl ŋɔɔk yenhom dhoŋuan wään thɛɛr cik jat Kordupan në run 1905.

Në run 2005 ke akutnhom akɛɛth ë wuɔ̈ɔ̈t acï piny kënnë looi bï baŋë Kordupan Ciɛ̈ɛ̈n yaa 10°22′30″ N. Na wën alɔ teer tueŋ, go akɛ̈ɛ̈k rɔt jɔt abï toŋ bɛ̈i ku yiɛ̈ɛ̈k amat de dɔ̈ɔ̈r (CPA), go yɔ̈ɔ̈m ë wuɔ̈ɔ̈t looi dɔ̈ɔ̈r akeu bɛɛr keer në run 2009 bï piny kënnë cɔl akoor bï giɛɛt 10°10′00" N. cuɔ̈k wan thok. Yen aken ciɛ̈ɛ̈n kën acïï kɔc tɛɛr kedhia gam.

Akutnhom Akɛɛth Abiɛi (AAA/ABC) cïmɛn ke thiin cï lɔ̈k mat në löŋ cï mat cök në Pɛnëthiäärkurou 2004 ke AAA/ABC aabï yic naŋ raan 15: 5 aabï miiric ke kuany, 5 aabï SPLA/M ke kuany, 3 abïï IGAD ke kuany, 1 abï Amerika kuany, ku 1 abï UK kuany. Dhiëny liu në teeric kek aabï ke mat luɛɛl tueŋ. Dhiëny cï kuany akïïk, Godprei Muriuki de ɣöndïït ë gäär Nairobi; Kathaɣun Berɣanu de ɣöndïït ë gäär de Adis Ababa; Douglas H. Johnson, raan cï gät ë wël Thouth Thudän; Shadrack Gutto, raan ë lööŋ de Paguot Apirïka; ku Donald Petterson, raan thɛɛr cï kan luui keye aluelmaath ë Thudän. AAA/ABC abï akeu tök të cït 10°22′ɛ0″N. 87 km në gan Abiɛi nhom tueeŋ cïmɛn de kë cï mat. Luɔɔi kän ku nyooth de piny thok ee looi raan cɔl Johnson.