Ataui Deŋ

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ataui Deŋ Ɣopkinth, ku aye cɔɔl Ataui Deŋ (adiɛ̈ɛ̈th 3 Pɛnëthiäärkutök, 1991) ee raan Thudän de Amerika ku ke ye raan ë nyooth ë tëët alɛ̈th jöt keye run thiär ku dhorou në run 2008. Ku yeen aye nyɛn-nyankɛ̈ɛ̈në Alɛk Wɛk, acï luɔi gɔl ku mɛttic ke mɛlënë kɔ̈k arët tëmën cï jɔ̈ɔ̈t de ye dac mat tënë kɔc ye wël luɛɛl bic. Ku ke ye nyan ë Jiëŋ ë pan Thouth Thudän. Acï jiääl leer Pan San Antonio, Texas në run 2004. Në ruɔ̈n tök akën tɔŋ ë rou de Thudän thök. Yen aa rëër emɛnë Pendït New York.

Pïïrdeen ë mɛɛth[cokic | cok tënëyökic]

Deŋ ee dhiɛ̈th pendït Kartum pan Thudän ku kɛt ë tɔŋ ë baai ë rou de Pan Thudän kek kɔc ken ku köökë San Antonio aɣet ke Texas.

Luɔide[cokic | cok tënëyökic]

Bënde panë San Antonio keye run thiär ku rou na ye run kɔ̈kiic kaŋuan kë dɔm luɔɔi kekë koc Trump Modeling Agency ku leer New York. Ku gɔl luɔi keye raan nyooth alɛ̈th jöt ë kuɛric në Pɛnëdhoŋuan, 2008 në pɛ̈i kɛ̈r të cɔl Jeremy Laiŋ, Kai Kunne, L. Wren Scott, Proenza Schouler, ku Zac Posen ë nyooth në pan New York.

Yeen acï dɔm ë adɔmatïïp ë kɔc ë nyooth de Jeremy Kost në ye kɔ̈u ciëën tënë Zac Posen ë kɛ̈kë lëk ë Pan New York. Yeen acï wuɔ̈c ë cï lɔ Pan Yurop ë yiic kadhorou tënë nyooth alɛ̈th jöt në run 2008 në wɛ̈t bï yen lɔ thök në ɣön gärdït ë Pan Texas, ku tul në käjuäc Pan Teen Vogue. Yeen aye acï lɔ tënë dömatïïp ë Tibi Clenci. Keye run thiär ku bët, go nyic arëët ë yuïïkdeen cien yuïïk në kueric kuer nyooth në Z Spoke në Zac Posen.

Nyooth[cokic | cok tënëyökic]

Ataui Deŋ acï kɛ̈ŋ kediäk jöt mattiic tënë kuɛtkuɛt ke Jiëŋ, ku kɔc kɔ"k karou aye mɛlënë Alɛk wɛk ku Mɛ̈thëdeen piäth cɔl Ajak Deŋ.