Dulooi:OktaRama2010

Jɔk Wikipedia

Miir Pan Koŋgo Paankɔc Ciɛl de Apirïka Paguot Thudän Thudän


Raan thök eben aye dhëëth ka lau nhöm kua thöŋ nhiim eyithiic, kua thɛ̈kic, kua ci yëknhiethku puou, ku bik cëŋ ka ke ye mith etik.


Babel user information
din-0 This user has no knowledge of Thuɔŋjäŋ (or understands it with considerable difficulty).
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
es-1 Esta persona tiene un conocimiento básico del español.
id-N Pengguna ini merupakan penutur asli bahasa Indonesia.
th-2 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้ระดับกลางเกี่ยวกับภาษาไทย
Users by language
Let's visit my user page on Wikipedia!

Patrol[cokic | cok tënëyökic]

Recent history by anonymous
List of abbreviations:
Cw
Wikidata cökic
Y
Cokicë acë apam yam cak (tïŋ ayɛ marec de yɔ̈r yam)
th
Kën ee acökic thiin
b
Acökic kënë acï looi në bot
(±123)
Themdït ë yär acë rat war në kolook ka lɛ̈
Temporarily watched page

4 Pɛnëdhetem 2023


New pages of Dinka language
  • 14:38, 3 Pɛnëdhetem 2023Eirik Rogers (käth | cokic) ‎[2,717 kɛ̈ɛ̈c]UKENYAWO2 (abëjaamic | aamioc) (Created page with "thumb|EIRIK IS FROM KOKOMO Eirik Rogers (dhiëth pɛɛi nïn 28, Pɛnëdhoŋuan, 2006) ee raan cï mac në Damar Services rin cï yen mɛnhde nɔ̈k ke cïn kë ŋic. == Kë ye kɔc jam == thumb|XBOX 360 Eirik acï dhiëëth pɛɛi nïn 28 November, ruöön 2006, ku yeen acï run 16 bɛ̈n. Në thɛɛr tueŋ, kɔc aake ye lueel lɔn ye yen raan ye puɔ̈u miɛt ku ye yen puɔ̈u miɛt ku ye yen...") Dhïïm: cokic däi-yic edit
  • 14:12, 17 Pɛnëdhiëc 2023Lingua Franca Nova (käth | cokic) ‎[1,045 kɛ̈ɛ̈c]Caro de Segeda (abëjaamic | aamioc) (Created page with "'''Lingua Franca Nova''' ('''Elefen''') ee thoŋ cï guiir bï ya lac lac deet apath, ku bï ya yic ku bï ya lac piɔ̈ɔ̈c ago ya jam në pinynhom ebën. Acï käjuëc puɔth bɛ̈n: # Yen anɔŋ nambaai thiekic de wël. Ee thöŋ kenë thoŋ Italian ka Spanish. # Aye gɔ̈t në thoŋ deŋ. Acïn meth lëu bï run juëc ya kuɛ̈n piööc de kä cïï rɔt loi. # Yen anɔŋ thoŋ de thuɔŋ de thuɔŋ de piny, thöŋ kenë thoŋ de Creole pinynhom. # Yen anɔŋ kä th...")