Indiɛn

Jɔk Wikipedia
Kɛɛcthïn: äden, yiɔ̈ɔ̈p
Flag of India.svg
Emblem of India.svg
India (orthographic projection).svg

Paankɔc Indiɛn ee pamac tɔ̈ Athiɛ. Yeen atɔ̈ ciɛl alɔŋ Wöuwiny Athie. Indiɛn aalɔ̈i yic cinëkɔc wär tïmtïm tök ku rou nhial (1,210,000,000), ku ke yen pan ë karou juëc koc thïn alɔŋ në Pinynhom. Ee pan tökdït lääu-yic ye bɛ̈i kadhorou Pinynhom ku ye pamacdït lääu alɔŋ Wöuwiny Athiɛ.

Indiɛn arɔm akɛɛth kek bɛ̈ɛ̈i kadhorou: Pakätän alɔŋ rutathɛ̈i, Caana ku Nïpal atɔ̈ alɔŋ rut, Butɛ̈n ku Baŋgɛlädic atɔ̈ alɔŋ rutanhiäk, Myanmar alɔŋ nhiäk, ku Thirïlɛŋkä, ɣet rel pïu, alɔŋ wöuwic.

Indiɛn ee pan mirïclɔckɔc man cinëkɔc lääu-yic në Pinynhom. Genamatnhom Pan Indiɛn acɔl Nïudelɛi.

Indiɛn ee abaŋdiëër man guaŋ Adɛkdiɛk Indiɛn alɔŋ wöuwic, ku Wärdït Arab atɔ̈ alɔŋ athɛ̈i, ku guɔ̈licëpïu Beŋgal atɔ̈ alɔŋ anhiäk. Agörwär Indiɛn abar aget 7,517 km athemde. Indiɛn alɔŋ apuruuk dïït ëyen akuen ë diäk në Pinynhom ku aalɔŋ dhɛ̈ŋdït abörpiny.

Indiɛn eyök rinkenkä tënë wɛ̈t akutmɛ̈t latueŋ thuɔŋj Giriik cɔl Induth. Wɛ̈tde yic aakɔc rɛ̈ɛ̈r Wär Induth lɔ̈ɔ̈m. Indiɛn acë latueŋ në määcëkäŋ. Indiɛn ku Caana keek aa gɛɛth cë latueŋ apɛi në määcëkäŋ në Pinynhom. Indiɛn acë latueŋ në ŋicëgäät ku luɔi ë bäny.

Indiɛn në athemtheem në Pinynhom yen atɔ̈ akuën 83 në baai cë ŋic ë raŋëkäŋiic në baai. Mirïdït Pan Indiɛn acï baai yiëi në pɛ̈ɛ̈i ŋuän run 2011, wën gör kɔc bïk aŋiɛcwëlbäänydït muk thöc cɔk alɔ piny ë thöc yiic ku bïk wëëu cïk ke yök në kueerrac dhuk ciëën.