Indiɛn

Jɔk Wikipedia
Indiɛn tɔ̈ gïïrëpiny de Athia
Taj Mahal

Paankɔc Indiɛn ee pamac tɔ̈ Athiɛ. Yeen atɔ̈ ciɛl alɔŋ Paguot Athie. Indiɛn aalɔ̈i yic cinëkɔc wär tïmtïm tök ku rou nhial (1,324,171,354 [1]), ku ke yen pan ë karou juëc koc thïn alɔŋ në Pinynhom. Ee pan tökdït lääu-yic ye bɛ̈i kadhorou Pinynhom ku ye pamacdït lääu alɔŋ Paguot Athiɛ.

Indiɛn arɔm akɛɛth kek bɛ̈ɛ̈i kadhorou: Pakätän alɔŋ parutcuɔl, Caina ku Nïpal atɔ̈ alɔŋ parut, Butɛ̈n ku Baŋgɛlädic atɔ̈ alɔŋ parutbak, Myanmar alɔŋ pabak, ku Thirïlɛŋkä, ɣet rel pïu, alɔŋ paguot.

Indiɛn ee pan mirïclɔckɔc man cinëkɔc lääu-yic në Pinynhom. Genamatnhom Pan Indiɛn acɔl Nïudelɛi.

Indiɛn ee abaŋdiëër man guaŋ Adɛkdiɛk Indiɛn alɔŋ paguot, ku Wärdït Arab atɔ̈ alɔŋ pacuɔl, ku guɔ̈licëpïu Beŋgal atɔ̈ alɔŋ pabak. Agörwär Indiɛn abar aget 7,517 km athemde. Indiɛn alɔŋ apuruuk dïït ëyen akuen ë diäk në Pinynhom ku aalɔŋ dhɛ̈ŋdït abörpiny.

Indiɛn eyök rinkenkä tënë wɛ̈t akutmɛ̈t latueŋ thuɔŋj Giriik cɔl Induth. Wɛ̈tde yic aakɔc rɛ̈ɛ̈r Wär Induth lɔ̈ɔ̈m. Indiɛn acë latueŋ në määcëkäŋ. Indiɛn ku Caana keek aa gɛɛth cë latueŋ apɛi në määcëkäŋ në Pinynhom. Indiɛn acë latueŋ në ŋicëgäät ku luɔi ë bäny.

Indiɛn në athemtheem në Pinynhom yen atɔ̈ akuën 83 në baai cë ŋic ë raŋëkäŋiic në baai. Mirïdït Pan Indiɛn acï baai yiëi në Pɛnëŋuan 2011, wën gör kɔc bïk aŋiɛcwëlbäänydït muk thöc cɔk alɔ piny ë thöc yiic ku bïk wëëu cïk ke yök në kueerrac dhuk ciëën.

  1. 2016 census