Kanye West

Jɔk Wikipedia
West në 2009 tɔ̈ Yai de Cäthatïïp Tribeca
West adier tɔ̈ Portland në Pɛnëthiäärkurou 2005

Kanye Omari West (dhiëth Pɛnëdhetem akɔl 8, 1977), raan Amerïka pan Chicago, ee ariäŋtiön ɣipɣop, magɔ̈tdiɛt, mabëkäŋbei ë dömëdiɛt [record producer], madiir ë cäthatïïp [movies], raanguirjiɛk, ku maguiirkäcieŋ. Lɛcde acë lɔ nhial ruɔ̈n 2000 ciɛlic. Akuutëdiɛtke tueŋ karou, The College Dropout ("Apälgäät ë Ɣöndït") ku Late Registration ("Gëtpiny cë Gau") acë käleecëlonpath [awards] juac (adekic Grammys kadhetem) yök, ku acï leec në kɔc yee tïoŋdhëëŋ [mädhikä] laathic ku acë tiɛm arët ayɛ loŋ de ɣɛɛc në dömëdiɛtke. West aya anɔŋ de akutmɛ̈tloiweu ë dömëdiɛt cɔl GOOD Music. Abïïduarë ku rɛ̈ɛ̈ŋëɣɛɛcë ye köör-ayuääl. Kin ë köör-ayuääl acë tïc në kɔ̈ɔ̈th ke akuutëdiɛtken tueŋ kadiäk kɔɔth ku në din tök kɔu aya cɔl "Stronger" ("Ariɛl Apɛï"). Ruɔ̈n 2008 acï akuutëdiɛtë kaŋuan bɛ̈n bei, 808s & Heartbreak ("808s ku Dhienpuɔ̈u"). Ruɔ̈n 2010 acï akuutëdiɛtë kadhiëc bɛ̈n bei, cɔl Words (Wël), ku ruɔ̈n 2013 akuutëdiɛtë kadhetem, Yeezuz. Yeezuz acï ben dhuuklaath apath yök në kɔc yee tuöndhëëŋ laathic.

Pïrden tueŋ[cokic | cok tënëyökic]

West acë dhiëth në amidhiëëth kɔc col tokaamiccielic [middle-class] pan Atlanta, Georgia. Yen kekë man aacë kɔ̈k Chicago ɣɔn yen ruɔ̈nke diäk. Yen acë gɔ̈l bë këp dhëŋ gɔ̈t keye ruɔ̈n dhiëc. Kanye kekë man aacë jɔl Nanjiŋ, China waar yen ruɔ̈nke thiäär. Në ruɔ̈n 1997, West acë gɔl bë teetëyïɛu piööc në American Academy of Art (Ɣöndït ë Teetdhëŋ de Amerikä) në pan Chicago. Në kaam thiin cök acë tëde gäär waaric bë lɔ Chicago State University (Ɣöndït Pawut Chicago) bë piöcde ruɔk lɔŋ Thoŋdïŋlïth. Na wen cë ruon 20 ɣöndït paal bë nyin tuir në tiöndhëëŋ.