Kim Kardashian

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kim Kardashian 2019.jpg

Kimberly Kardashian West (dhiëth Pɛnëthiäär 21, 1980 ), yen aye raanŋic America atuɔckïtyithic ku atëncɛɛŋ. Ɣɔntueŋ Kardashian acë pïŋ awɛtwëlbei yɔ̈k keye määth ku aguiërrot ë Paris Hilton, kuyen acë ŋiëëc lääu-yic yɔ̈k tëwär cï tɛkpiny atïmkïn ë tɔ̈cde ruön 2003 kekë wënathundɛn thɛɛr cɔl Ray J  ruön 2007. Nalä ruön wënic, yen ku pande acë gɔc tïc në abeer atuɔckïtyith de E! Keeping Up with the Kardashians (‘Muöknhial kekë pan Kardashian’). Kaamwënic, tiämde acë yen cɔl acak kërënyooth laŋic Kourtney and Kim Take New York ku Kourtney and Khloe Take Miami. Nawën pïïr ë thiɛkic de Kardashian acë yaa wɛ̈tëjamic cë piŋ lääu-yic rin jamde awɛtwëlbei.

Run yemɛnthiök-iic, Kardashian acë rotjuac keye raanajɛ̈mkɔc tɔ̈u arekwël ku awɛtwëlbei  arämkɔc, nɔŋic abiɔ̈th thiär tïmëtïm kith tɔ̈u Twitter ku Instagram. Yen acë kuat käkyeɣaac luɔnyaɣer ye nɔŋ riɛnke, cïmën riäŋ ariŋwël ruön 2014 atiäm cɔl Kim Kardashian: Hollywood, kuat alɛ̈th ku käkyeɣaac, ku athör giɛtruɛl ruön 2015 Selfish (‘mantil’). Määthde kekë akënërap cɔl Kanye West acë aya pïŋ awɛtwëlbei juɛ̈c yɔ̈k; kek acë rötthiaak ruön 2014 ku nɔŋkï mïth kadiäk keekëbɛ̈n.

Adacëbënwël Time acë Kardashian mat në aguierden de kɔc ajɛ̈mkɔcbëtɛɛm ruön 2015,  kuyee Vogue luel lɔn yen ee cït mïnyooth cieŋkök ruön 2016 yic. Mïjɛ̈mëguöp ku mïnhiëër aye luel lɔn yen acït raantöŋ ye cïpiŋ rin eeye cïpiŋ. Yen acï luɛl keye raanŋic atuɔckïtyith ye dɔ̈m juɛ̈cbëtɛɛm ruön 2015, ku run kënë wëëuken ye dɔ̈m ëbɛ̈n adöt US$53 tïmëtïm.