Lukluk

Jɔk Wikipedia
Lukluk
taxon
Short nameL. caudatus Cokic
Taxon nameLamprotornis caudatus Cokic
Taxon rankspecies Cokic
Parent taxonLamprotornis Cokic
IUCN conservation statusLeast Concern Cokic

Lukluk[1] ee raan tɔ̈ në paande de birds starling. Ee raan cï puɔ̈ɔ̈c në thär de Africa në Thenegal në cuec agut cï Thudän. Kä ye kek yök në ɣän ye tiim ku jɔl ya ɣän ye kek pur thïn. Kuɔ̈ɔ̈r cï cäth apɛi ee këtök looi në kɔ̈u. Käke ye kek ya looi kek aye kuɛɛt kaarou agut kaaŋ ŋuan. Lïl kënë ë lac rɔ̈m apɛi ku ë jam apɛi, ku ë ye jam apɛi. Kɔc dït ë kä 54 cm (21 inches) cï dït aa kek naŋ kɔ̈th ke mïlɔ̈ɔ̈ŋ cï rïïu kɔ̈u, kɔ̈th kɔ̈u ke purple ku kɔ̈th cï rïïp 34 cm (13 inches) ye dït. Yen acï nhom thiin ku nyin kɔ̈u. Käke röör aa thöŋ, ku käke mïth kek aa thiäŋ, kek aŋuɛ̈ɛ̈n ke ye kɔ̈ɔ̈c. Cït kä juëc ke ye cɔɔr, cɔɔr cï cɔɔr apɛi ee cɔɔr ye cam, ku ye mïth ku käkuɔ̈k.

Dikconari[cokic | cok tënëyökic]

  1. Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. English to Dinka Glossary: Derived from SIL International's 2005 Draft Dinka-English Dictionary. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.