Muɔnyjiëëŋ

Jɔk Wikipedia
Biöök ke Muɔnyjiëën

Muɔnyjiɛ̈ɛ̈ŋ aa kuat kɔc cïeŋ piny Wär Lɔ̈ɔ̈c pul ë Kiir, Bor, ku abaŋ paguot ë Kordupan ku piɛny ë Kiir Alɔŋnhial. Muɔnyjiɛŋɛ aa kɔc puɔ̈rmääc (rɛ̈ɛ̈rke kɔcpur ku mackëɣɔ̈k), aa pïïr weŋ mac wuɔ̈t wärkɔ̈u pinycïdɔ̈u muɔ̈i, ku aa awuɔ̈u ku kuat ë rap ku atɔm (toŋpiny) puur ke rɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈ikeniic tɛ̈ tueny ë deŋ. Akuënden acït kɔc tïmëtïm 4.5 tɛ̈ye ye akuënkɔc ë Thudän ruɔ̈n 2008, yeluɛ̈lye tɛ̈cït 18% kuɛ̈nkɔc pamac ë Thudän ëbɛ̈n, ku ke akut kuatdïtapɛi Paguot Thudän. Muɔnyjiëëɛ(ɛtɛ̈ yen tök cɔɔl Muɔnyjäŋ) aa rɛ̈ɛ̈r bɛɛi-yiic kër tɛ̈ tueny deŋ. Muɔnyjiëëŋ ɛ ɛrɛ̈ɛ̈r tueŋ ke juëc, kartök kar Kɔckiirkɔ̈u ë Wärëkiir, tɛ̈dït aa rɛ̈ɛ̈r ke kɔc ë puɔ̈rmääc Lilkiiric ku piny Wërdït Apirïka-yic, ku ke jam thok Kɔckiirkɔ ̈e ku, tɔ̈ Nuɛ̈ɛ̈r thïn kke u Luɔ̈.