Jump to content

Omar el Baciir

Jɔk Wikipedia
Omar el Baciir, 2009

Omar el Baciir acï dhiëth në 1 Pɛnëtök, 1944, yen aŋicwëëlëbääny ë Thudän, yen aya ee Bënymacbaai ë Thudän ku ye bɛ̈ny akut ë mɔt Amar el Wathoni. Yen Omar acï bɛ̈n aa bɛ̈ny në ruɔ̈n (1989-2019) keye bɛ̈ny ceŋ kuɛl kadherou ciën ke miiric de Thadiik el Mädï wiit, Wen cï Mädï jam jɔk cök kekë miiric de SPLA ka yen acï baai kuany arɛk diäk. Ku këcë detic apiɛth nɔn liiu cuër thin ku nɔn tɔ̈u thïn, na le bɛ̈n ë Pɛnëdiäk, 2009 ke Baciir acï bɛ̈n gany ë luŋ de pinynhomic cɔl ICC nɔn cï yen rem de tɔŋ tɔ̈ nä kɔc, ekë ciën kɔc nɔ̈k ë biäär pur.

Në Pɛnëthiäär, 2005, miiric de Basiir acï jam kekë SPLA bï tɔŋ de rou de baai kɔ̈ɔ̈c ku lɔ thiëëc acï wook bɛ̈n awut col Paguot Thudän, paau ee Darpur acï Baciir tɔŋ wat thïn bï lueel ale raan 10,000 kek cïk riɔ̈k ku aya kɔc ke pinynhom lueel ale ke raan 200,000 ku 400,000 kɔc. Në bääny de yiic yen Baciir acï tɔŋ juëëc thɔ̈ɔr ë kaam de malicia de Janjewit. Ku jɔ yaa akut ë kɔc cï yɔt wei cït manë SLA ku JEM në tɔŋ ë kɔc roor paan ë Darpor.

Acï kɔc juëëc cuɔp wei ë bɛ̈i kenic kë cït 2.5 ku dɔ̈ŋ 6.2 tïm thiäär ee kɔc ee Darpor ku acï kɛk bɛi ë kaam ee Cad kekë Thudän ku kɔc cï kɛɛc wei ee Darpor akïn kï kuɔnyde maɣamad Gadhapi në ruɔ̈n 2011. Në Pɛnëdhorou 2008 ku luŋ de pinynhom (ICC) Luith Morino Ocampo acï bï cïïr guɛl kum ë kɔc ku jɔ yaa wɛɛc cien kɔc nɔ̈k.

2019 Baciir out.