Jump to content

Paguot Kordopan

Jɔk Wikipedia

Paguot Kordopan ee töŋ ë pawuut 18 ë Thudän. Anɔŋ dïtëpiny ë 158,355 km² ku thöŋëyic cinëkɔc tecït 1,100,000 kɔc (2000). Kadugli ee yenë genamatnhom de pawut. Acë tääu ciɛlic Thööny Nuba nhom. Tinë Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ëbɛ̈nëbɛ̈n, kɔcrɛɛr de Kordopan aa duu muk nyicabën dhööm në 2011 bïk dhiɛlnyuɔth yën kolcien de pawut. Kuayä, Paguot Kordopan bënypawut Ahmed Haroun, ace cöt ee päät ku bööth thoɣor. Haroun acï käŋ riëth awoctɔŋ tine kɔcbaai kum awäc tine raanabën ee Ɣönluk Wɔirac Pinyëbɛ̈n.

Käthɛɛr, tecɔk Paguot Kordopan aa bäk (Parut) Thudän, yën ee baai tine kɔc juëëc tɔkë wuöt Paguot Thudan, ëtɛi në Kuur Nuba, kɔk cë thöɣör atökkekë paguotic kɔcroor ɣöntɔ tɔŋbaai dïtbëër. Në 2009 ku 2010 abëër de tɔɔŋ kɛm akueeth kuɛt gɛɛr në Paguot Kordopan jɔɔk tedït berber de ɣäntöök ku tiim niɔpcëkat. Në Penëdhatem 6, 2011 tɔŋ dhëëŋ acë dhuŋ bei Paguot Kordopan kɛm tuŋëriɛl de Parut Thudän ku Paguotic Thudän, tueŋ ë teeu nhomlääu ë Paguot në Penëdharou 9. Kän acë böɣöth gɛmgɛm tenɔŋ bɛɛk kerëëu bïk mïtbei tenɔŋ Abyei. Në Penëdhatem 20, abɛkmir äcëgam bïk dhɛŋdɔm tënë tetëërë lɔk d’Abyei, tetɔ Ithiopiyan apurukëdöör bï ke tɛkpiny.