Rebeka Nyandeŋ Mabior

Jɔk Wikipedia
Rebeka Nyandeŋ de Mabiör, 2006

Rebeka Nyandeŋ de Mabiör (ee dhiëth ruɔ̈n; timthiɛɛr ku dhäŋuan ku thierdhiec ku dhetem 1956) aya aŋiɛcwëlbaany ë Paguɔ̈t de Thudan. Acë lui keye Bɛ̈nyluɔi de Gëk ku Käkëcääth ne miir ë Paguɔ̈t de Thudän, ku yee apiŋbɛ̈ny de Bɛ̈nymacbaai. Ee tiŋjɔk de M. Jɔn Garaŋ de Mabiör, Bɛ̈nykoormacbaai Tueŋ de Thudän ku ye Bɛ̈nymacbaai de Paguɔ̈t de Thudän. Ee Jieeŋ de Twic Pabak. Madam Rebeka eeyee ajiëm [advocate] ril de Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ebɛ̈nebɛ̈n loi M. Jɔn Garaŋ agut bɛ̈n nɔ̈mlääu në 9 Pɛnëdhorou 2011. Ɣɔn 2005 cï monyde thou, ke acë bën keny Amatnɔ̈m Pawut ku lee rɔ̈m kekë Bɛ̈nymacbaai de Amatnɔ̈m Pawut Jeorgi W. Buc. Acë athöör alɛɛc ben gɛm miir Amatnɔm Pawut ne biäk ci kek kɔ̈ɔ̈c ne dɔ̈ɔ̈r de Paŋuɔ̈t Thudän. Ayadeŋ acë keny Ɣöndït Grinnell ku Piöcëbɛ̈n de Pawut Iowa tëɣɔ̈n thöl monyde gäät thïn, ke Rɛɛnken Tɔŋbaai ë Thudään këc guɔ̈ gɔl në 1983.

Ne luɛlde Thudän Tribune, Nyandeŋ acë räm kekë Bɛ̈nymacbaai Thalpa Kiir në 22 Pɛnëthiäärkurou 2013, biäk bï kek titnyin Paguɔ̈t Thudän thɔ̈ɔ̈ŋ. Raanlɛn [late] M. Jɔn Garaŋ kekë tiŋde Rebeka adekï mïth kadhetem, man kääc ë dɔ̈ɔ̈r ku rëëreduk [stability] Paguɔ̈t Thudän.