Tɔŋ ë Pan Darpoor

Jɔk Wikipedia

Tɔŋ ë Pan Darfoor ee tɔŋ akɛ̈ɛ̈kdït pan Darpoor ë Thudän. Ajɔk rot ë Pɛnërou, 2003 wäär cï Akut Nhomlääu ë Thudän (SLM) ku Akut Thööŋënhom ku Yic (JEM) ke yiic mat bïk thɔ̈r kekë miir ë Thudän, wɛ̈t cï kek ye ŋäny thɛny cï yen kɔc ë Darpoor cië Araap thany nhïïm piny. Go miir ë Thudän dhuk nhom ë tɔŋ thuum yen kuat kɔc Darpoor nhïïm cie Araap. Yen kënë, acï thon kɔc juëc bɛ̈n bɛ̈ɛ̈i kɔc cië apuruuk, ku kuënekɔ̈u bɛ̈ny miir ë Thudän Omer Baciir nääk ë kuat, awuɔ̈c ë tɔŋ, auoɔ̈c diik manhëraan Akut Luk Awuɔ̈c Pinynhom.

Tuɔ̈ŋtök akɛ̈ɛ̈k atɔ̈u apuruuk ku polïth ku jɔl yaa Janjawiit, akut riny tit baai kam kɔc Apirïka cï ciɛɛŋ Arap ke nyaai, ku akut koor kuat cɔl Beduin të parut Ridhegat, ku akut juëc kɔ̈c yɔ̈ɔ̈m Arapic lɔŋ Darpoor aake këc röt mat aliääpic. Tuuŋ alɔŋ dɛ̈t ee yɔ̈ɔ̈m akut kɔc ë ror cïmënë SLM/A ku jɔl yaa JEM cï ke tuɔ̈ɔ̈k ë kuat Muthelem ku aacie Araap, cïmën kuat cɔl Poor, Dhakawa, ku Mathalit. Pamatnhom Apirïka ku Pamatnhom Pinynhom la yɔ̈m dɔ̈ɔ̈r cïk tuɔɔc Pan Darpoor cɔl UNAMID. Na cɔk, amën wäär ye miir ë Thudän ye jai ë baainhom lɔn yen Janjawiit ye kony, anɔŋ kën ye nyuɔth, lɔn na dë kä ye kë kony ë weeu, ku dhɛɛŋ, ku yen.

Yen ë teeŋ guir ku kë teeŋ nak maracageer. Aye thooŋ lɔn na dë kë kɔc cï riäk kë yok ajuëc kä duer tïm buɔt döt, kɔc thou kä kë thou kë, ee tɔŋ, cɔk, ku tuany. Kɔc juëc cï thiɛi wei, ku kɔc cï cuɔp wei acï kök, bïk lɔ wun kɔc guum riääk cä akɛɛth teem kɔth, kënë acï aliääp ku maamdït tet bɛɛi kɔc guop. Colin Powell bɛ̈ny theɛɛr ë biöök wëlalɔŋaɣer Pan Amerïka, acë lueel lɔn riäŋ kënë ku këc baai thuum ka ŋot abï dhiɛl thuum.