Jump to content

Thalpa Kiir Mayardït

Jɔk Wikipedia
Thalpa Kiir Mayardït, 2007

Thalpa Kiir Mayardït (dhiëth në 13 Pɛnëdhoŋuan, 1951) ee ran ŋicwëlbääny paan Paguot Thudän man ye bɛ̈nymacpaan ë Paguot Thudän, gɔl të mään yökë nhomlääu de baai në run 2011. Aŋootëbaai ke kën nhomlääu ee ye bɛ̈nymacbai de miirdït de Paguot Thudän ku ye akony bɛ̈nytueeŋ de Thudän në kaam de 2005 ku 2011.

Tɔɔŋbaai ë kɔc ke Thudän[cokic | cok tënëyökic]

ɣɔn në thök de run de 1950, Kiir abï bɛ̈n mɛt në rem de tɔŋ de Anyanya ne tɔŋbaai tueeŋ de Thudän. Në aköl ke amat de Adith Ababa në 1972, Kiir aye bɛ̈nykoor në remde tɔŋic. Në run 1983, ke Dr. Joon Gäräŋ mɛt rɔt apuruuk reec miirdït mɛn ë ke cï ke tuɔ̈c yeen bï ke lɔ dɔk. Kiir ku duŋɔ̈ɔ̈r kɔ̈k ke piny paguot aa cï bɛ̈n kɛɛc wei ku mɛ̈t kë röth rem de tɔŋ cɔl Sudan People's Liberation Movement, kɔc thäär në nhomlääu e Thudän. Në tɔŋ de diäk de baai, Dr. Gäräŋ de Mabiöör a nɔŋ nyinydït në biäk de kä ke tɔŋ ku nɔŋ nyiɛ̈c dïït cï yök në ɣän keerou Amrika ku Thudän. Ku Kiir bɛ̈nymacbaai aye bɛ̈ny ë rou në ye cök ku ye tɛ̈ɛ̈n, Kiir acï bɛ̈n lɔnhial ke ye bɛ̈ny de rem de tɔŋ cɔl SPLA, muŋde SPLM në thon de Dr. Joon Gäräŋ. ɣɔn lööny ë mugärdït piny. Aloop de nyiɛɛi de Kiir në bääny de yic ke ye raan muk rem de tɔŋ (SPLA) në run de 2004 acï akutnhom bɛ̈n duɛɛr cɔk teke yic.

Nyiɛ̈cwëlbääny de kɔc ë Paguot Thudän[cokic | cok tënëyökic]

Amat ë gɛ̈mgɛ̈m dɔ̈ɔ̈r ëbënëbën në Pɛnëtök 2005 acï tɔŋ bɛ̈n cɔl akääc. Dr. Joon Gäräŋ acï bɛ̈n kuɛ̈ɛ̈ŋ ke ye akonytueeŋ ë bɛ̈nybaai de Thudän. Në thon de Dr. Joon Gäräŋ cök ɣɔn lööny ë Majärdït ke pɛɛi ye 30 Pɛnëdhorou, 2005, Kiir acï bɛ̈n kuany bï lɔ̈ɔ̈k ë nyinic ke ye akonytueeŋ ë bɛ̈ny ë Thudän ku ye bɛ̈nymacbaai de Paguot Thudän. ɣɔn kënnë nhomlääu bɛ̈n Kiir aye raan nhiaar në rem de tɔŋic ëbɛ̈n në kë kɛ̈ɛ̈c yen ë cök në kecïtäŋ de SPLM yic tënë gɔl ë tɔŋ de nhomlääu de baai ku ye raan töŋ man miiridït cï bɛ̈n ku cïk lɔ ke Thudän.