Toby Maduot Parek

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dr. Toby Maduot Parek (1936-24 Pɛnëdhiëc, 2012) yë bɛ̈nyakut de Akut Kewutic Apirïka de Thudän (AKAT (SANU në thoŋ Dïŋlïth), raan töŋ kam kɔcɣönlööŋ tënë Amatjuääc Ɣönëlööŋ de Miir de Paguöt Thudän ku raan töŋ kam Akut Thudän de Yinyraan (ATY (SGHR në thoŋ Dïŋlïth). AKAT eeyee akutguirmiir tueŋ paguötic Thudän ku cë Akut ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc ke Thudän (AKLT (SPLM në thoŋ Dïŋlïth) dhïëth.

Toby Maduot acë dhiëth pan cɔl Rualbet në Tonj, Arɔ̈mbaai Parut, ruon 1936. Wën cï yen lo panabun Tonj ku Omudurman, ke cë kuën de thol löŋ pioc wël tënë Piöcëbɛ̈n Charles pan cɔl Cikothlobakia. Dhukde pan Pabak Yïrup ruon 1965 cök, ke cë bɛn lui ke yä akïm ciɛl Thudän kekë Kaartuɔ̈m. Ke cë rɔt bën mät në wëlëmiir keye raan töŋ de AKAT mac thuɔ̈nde William Deŋ Nhial, duŋɛ̈ɛ̈rde, ye tök kaam duŋɛ̈ɛ̈r riɛlbëtɛɛm Thudänic nhomlääucök. Kë ce tak AKAT juak yïc apëi.

Kam cï AKLT rɔt jat nhial, Dr. Maduot eeyee raan töŋ kam kɔc lik mëc cuec cë doŋ Kaartuɔ̈m,  ke ye lui keye maluï [activist] de yinyraan, te ye kɔc rel thin war yïc ku ye ril wër wët toŋ ku lony, ke looi akuma tënë kɔc Thudän. Kam këcë gɛmëdɔɔr thany ruon 2005, ke ye cï lac yaa mac akut Akuma aminia run juɛ̈c Kaartuɔ̈m. Ke ye ken lui te ye wal ɣac wei thin ŋoŋ nyin apei tënë ye kɔc cieŋ thin aɣer Kaartuɔ̈m ɣai yousif. Tëdït ë kɔctuanyde aake ye bën paguöt de pamac. Dr. Maduot acë thou 24 Pɛnëdhiëc, 2012, mïthken cë döŋ aa 18 ku mïthmïthken aa 12. Guopde acï tɔ̈u Tonj, Paguöt Thudän.