Dominic Dim Deŋ

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dominic Dim Deng.jpg

Dominic Dim Deŋ (1 Pɛnëdiäk 1950-2 Pɛnëdhiëc 2008), eeyee raan tööŋ ë duŋëër ë Yɔ̈ɔ̈mtɔŋ ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc ke Thudän (YLKT) cë lɔ̈i ka path, apuruk run juɛ̈c cï theek apɛi, ku ye Bänyluɔi ë Gëlbaai në Akuma de paguötic Thudän. Na Pɛnëdhiëc 2, 2008, go yen löönypiny në riannhiääl ku rëëk abë thöu në 375km puɔl Juba, Thudän.

Dominic Dim Deŋ eeyee Muonyjaŋ në lɔ̈k Bar el Gadhel, ye dhiëth në panbëëc tɔ̈ arɔ̈mbaai Twic, Pawut Warrap, Pagöutic Thudän. Na yee run 1966 ke naŋ ruön thiëërdhetem, go mɛt në kɔcroor de Paguöt Thudänic në Tɔŋbaai Tueŋ de Thudän. Na wën ruɔ̈n 1972, le dɔr gɛmgɛm ee thäny në kaam akuma ku jɔl yaa kɔckoor de Thudän, ŋic ke Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Adith Ababa. Ke abak de gɛ̈mgɛ̈m, Dim acï göörlom në Apuruk Miirdït Thudän keye makuelrou. Yen ee acï cuɔtnhial ku bë ben maalithkuel. Ruɔ̈n 1987, bɛr jɔk tɔŋ në Paguöt Thudän cök, go Dim yuic bë miirdït Thudän puɔl ku mɛt Yɔ̈ɔ̈mtɔŋ ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc ke Thudänic. Na wën nëk në run kerou, go bɛn cuettueŋ keye maalithkuelrou ku kueny në lɔ̈k ciɛl de Bor Jöŋlei, të Saif El Hobour daar thïn.

Na 2005, Dim acï gam rin në kɔc Twic Mayardït keye raan Amatjuääc Ɣonëlööŋ de Paguöt Thudän, thöc ye atɔ̈ thïn gu cï dhuonde. Na 2007, go yen kuäny keye bënyluɔi de YLKT nä akuma ë paguot Thudän.

Piëër de yic

Na 1973, Dim ee thiëk në tiŋden ye cɔl Jothepine Apieu Jenarö Aken, ye yök Panpiööc Panyök. Kek acï thiok ke thiäkic në pamatnhom de YLKT në Juba.

.