Jump to content

Swadesh list

Jɔk Wikipedia
Swadesh list
word list
Subclass oflist Cokic
IPA transcriptionˈswɒdɛʃ Cokic
Named afterMorris Swadesh Cokic
Used bylexicostatistics, glottochronology, quantitative comparative linguistics Cokic

Swadesh list:[1]

Swadesh list[cokic | cok tënëyökic]

No. English Thuɔŋjäŋ (Rek) [singular] Thuɔŋjäŋ (Rek) [plural] notes
1 I ɣɛn
2 you (singular)
3 he yen
4 we ɣook
5 you (plural) we
6 they
7 this kënë
8 that ë
9 here tɛ̈ɛ̈n
10 there thin
11 who ŋa
12 what ŋö
13 where ako
14 when nɛn
15 how da
16 not akec
17 all papɛɛr
18 many kith
19 some abɛ̈k
20 few lïk
21 other dɛ̈t
22 one tök
23 two rou
24 three diäk
25 four ŋuan
26 five dhiëc
27 big dït
28 long baar
29 wide
30 thick dhil
31 heavy
32 small koor
33 short ciek
34 narrow thoi
35 thin juet, thoi
36 woman tiɛŋde
37 man (adult male) moc muɔny
38 man (human being) raan röör
39 child meth
40 wife tiŋ
41 husband moc muɔny
42 mother ma
43 father
44 animal län
45 fish rec rɛ̈c
46 bird dit diɛt
47 dog jöŋ
48 louse nyɔ̈k
49 snake kerac kaarac
50 worm kɔ̈m käm
51 tree tim tiim
52 forest ror ruɔr
53 stick cöt cööt
54 fruit
55 seed käu kɔ̈th
56 leaf yär lär
57 root meei mei
58 bark (of a tree) akuɛt
59 flower abɛth abeth
60 grass wal
61 rope wiɛ̈n wïïn
62 skin dɛ̈l
63 meat rïŋ
64 blood riɛm rim
65 bone yuɔɔm yom
66 fat (noun) miok
67 egg tuɔŋ toŋ
68 horn tuŋ
69 tail yɔ̈l yäl
70 feather nɔk nak
71 hair nhiɛ̈m nhïm
72 head nhom nhïïm
73 ear yïc yïth
74 eye nyin nyïn
75 nose wum wuum
76 mouth thok
77 tooth lëc lec
78 tongue (organ) liɛp
79 fingernail riöp
80 foot cök
81 leg diɛɛr
82 knee nhiaal nhiɔl
83 hand nhiɛ̈m
84 wing wuk wök
85 belly juny
86 guts cïn
87 neck yeth yëth
88 back ciɛ̈ɛ̈n
89 breast thïïn thin
90 heart puɔ̈u puɔ̈th
91 liver cuäny cuääny
92 to drink dek
93 to eat cam
94 to bite kac
95 to suck thuat
96 to spit jɔk
97 to vomit ŋɔk
98 to blow koth
99 to breathe wëëi
100 to laugh dɔl
101 to see tïŋ
102 to hear piŋ
103 to know ŋiɛc
104 to think tak
105 to smell yoc
106 to fear diɛr
107 to sleep niin
108 to live pir
109 to die thou
110 to kill nɔ̈k
111 to fight thɔ̈r
112 to hunt yop
113 to hit tiiŋ
114 to cut tem
115 to split ɣar
116 to stab lot
117 to scratch ŋuet
118 to dig wec
119 to swim kuaŋ
120 to fly pär
121 to walk cath
122 to come bɛ̈n
123 to lie (as in a bed) töc
124 to sit nyuc
125 to stand kääc
126 to turn (intransitive) wel
127 to fall wiɛ̈k
128 to give miɔɔc
129 to hold dam
130 to squeeze nhiac
131 to rub wuɔk
132 to wash lɔk
133 to wipe wukic
134 to pull rɔt
135 to push pik
136 to throw wër
137 to tie ruk
138 to sew köc
139 to count kuen
140 to say luɛl
141 to sing ket
142 to play riäŋ, thɛɛc
143 to float thɔr
144 to flow kuër
145 to freeze
146 to swell but
147 sun akɔ̈l
148 moon pɛɛi pɛ̈i
149 star kuel kuɛ̈l
150 water piu piɛ̈u
151 rain deŋ dëŋ
152 river wär
153 lake wär
154 sea adɛkdiɛt
155 salt awan
156 stone kuɔ̈r
157 sand liɛɛt lit
158 dust liɛɛt lit
159 earth piny
160 cloud pial
161 fog ruur
162 sky deŋ dëŋ
163 wind yom
164 snow dengker
165 ice talg
166 smoke
167 fire mac mɛ̈c
168 ash col cool
169 to burn
170 road dhöl
171 mountain gɔ̈ɔ̈t gɔ̈t
172 red liɛk
173 green ŋök of plants
174 yellow ayɛn miyen
175 white bior
176 black col
177 night wɛr
178 day aköl
179 year ruɔ̈n run
180 warm tuc
181 cold wir
182 full thiäŋ
183 new nyal
184 old monydït n.
185 good
186 bad rɛc
187 rotten rop wormeaten
188 dirty car
189 straight anyar
190 round roŋroŋ
191 sharp (as a knife) moth
192 dull (as a knife)
193 smooth pampam
194 wet duac
195 dry buoŋ
196 correct dhek
197 near thiɔ̈k
198 far
199 right cuëc
200 left caam
201 at
202 in ic
203 with ke
204 and
205 if lɔn
206 because ke
207 name rin riɛn

Dikconari[cokic | cok tënëyökic]

  1. Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. English to Dinka Glossary: Derived from SIL International's 2005 Draft Dinka-English Dictionary. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.