Wɛ̈t cɔl Dinka

Jɔk Wikipedia

Dinka (Macuëc:Lang, Macuëc:Lang wala Macuëc:Lang) ee thok de Nilotic ye kɔc ke Dinka jam, kɔc ke tɔ̈u në Thouth thudan. Käjuëc ril aa tɔ̈ thïn, cïmën de Padang, Rek, Agaar, Ciec, Apaak, Aliep, Bor, Hol, Twic East ku Twic Mayardit, ku keek aa thöŋ apɛi (na cɔk alɔn ye kek deet yiic) bïk lööŋ ke puɔ̈ɔ̈c ë ke ya wïc. Jaang, Jieng ayï Muonyjieng aye luɔ̈ɔ̈i në wël ke thok Dinka ëbën. Wäär kɔ̈k yiic Akutmɛ̈t Latueŋ Thuɔŋjäŋ (Dinka Language Development Association) acï wɛ̈t gɔ̈t ë thok Dinka bɛ̈n ya thɔ̈ɔ̈ŋ.

The dinka language is spoken in south Sudan, it is related to nilotic langauges

Wɛ̈t yenë kɔc jam apɛi kek Dinka ee thoŋ de Nuer. Thok ke Luo aya aa thiääk apɛi. Wɛ̈t cɔl dinka acï bɛ̈n ya nyuɔɔth në kë thiääk kenë thoŋ de nubian, manë ye yök ke Macuëc:Sfn kë cï rot looi në thɛɛr ke ciin de Dinka ku bääny de allodia.

Dinka aye yök në Nail, në baŋ de West Bank de White Nile, ee riɛ̈ɛ̈k dït apɛi ye bɛ̈n ya lɔ tueŋ në Uganda, ku bɛ̈n bɛ̈n në baŋ de Thud Marsh në Thouth Kordopan state of Sudan ku jɔl ya Bar el-Gadhal region ku Upper Nail state of South Sudan.