Wɛ̈t cɔl Dinka

Jɔk Wikipedia

Dinka (Macuëc:Lang, Macuëc:Lang wala Macuëc:Lang) ee thok de Nilotic ye kɔc ke Dinka jam, kɔc ke tɔ̈u në Thouth thudan. Käjuëc ril aa tɔ̈ thïn, cïmën de Padang, Rek, Agaar, Ciec, Apaak, Aliep, Bor, Hol, Twic East ku Twic Mayardit, ku keek aa thöŋ apɛi (na cɔk alɔn ye kek deet yiic) bïk lööŋ ke puɔ̈ɔ̈c ë ke ya wïc. Jaang, Jieng ayï Muonyjieng aye luɔ̈ɔ̈i në wël ke thok Dinka ëbën. Wäär kɔ̈k yiic Akutmɛ̈t Latueŋ Thuɔŋjäŋ (Dinka Language Development Association) acï wɛ̈t gɔ̈t ë thok Dinka bɛ̈n ya thɔ̈ɔ̈ŋ.

The dinka language is spoken in south Sudan, it is related to nilotic langauges

Wɛ̈t yenë kɔc jam apɛi kek Dinka ee thoŋ de Nuer. Thok ke Luo aya aa thiääk apɛi. Wɛ̈t cɔl dinka acï bɛ̈n ya nyuɔɔth në kë thiääk kenë thoŋ de nubian, manë ye yök ke Macuëc:Sfn kë cï rot looi në thɛɛr ke ciin de Dinka ku bääny de allodia.

Dinka aye yök në Nail, në baŋ de West Bank de White Nile, ee riɛ̈ɛ̈k dït apɛi ye bɛ̈n ya lɔ tueŋ në Uganda, ku bɛ̈n bɛ̈n në baŋ de Thud Marsh në Thouth Kordopan state of Sudan ku jɔl ya Bar el-Gadhal region ku Upper Nail state of South Sudan.

Kä ye kɔc jam thok[cokic | cok tënëyökic]

Ponoloji[cokic | cok tënëyökic]

Kä ye kek lueel[cokic | cok tënëyökic]

Käke 20 aye kek ya lueel:

Labial Dental Albeular Palatal Belar
Nathal m n ɲ ŋ
Yiɛ̈ɛ̈k p b t d c ɟ k ɡ
Fricative ɣ
Cäät ë

(Lateral)

j w
l
Rotik ɾ

Wël ë rɔt[cokic | cok tënëyökic]

Dinka ee kë thiäŋ rɔt, kenë thäär ku diäk ke rɔt thiin koor. Käke ye ye ye ye ke ye ye ye ya lueel në thok kɔ̈k yiic ka ye ke ye ke ye ya lueel. Käke piny, [◌̤], aye nyuɔɔth në kë ye rɔ̈l de rɔ̈l ya lɔ̈ɔ̈m, ye nyuɔɔth në Dinka orthography ke diaereses, ⟨◌̈⟩.

Front Back
puɔ̈u path puɔ̈u path
A cë thiöök i i̤ ⟨ï⟩ u
Ɣɔn cï thiäk e e̤ ⟨ë⟩ o o̤ ⟨ö⟩
Acie lɔ̈ɔ̈m ɛ ɛ̤ ⟨ɛ̈⟩ ɔ ɔ̤ ⟨ɔ̈⟩
Loi yic a a̤ ⟨ä⟩

Tones[cokic | cok tënëyökic]

Käjuëc ke ye looi në thuɔŋ de Dinka ku jɔl ya kä ye kek ya looi në thuɔn de Dinka ee kë ye nyuɔɔth në wël ke Dinka yiic ëbën. Wɛ̈t de Bor ëbën ee ke ye tonem ke ŋuan në level de syllable: Low, High, Mid, and Fall.[1]

Wël ke puɔ̈ɔ̈c[cokic | cok tënëyökic]

Wɛ̈t kënë ee nyooth de vowel ablaut wala apophony, ke kë cï rot waar ke ye vowels:

Raan tök Kä juëc Cɔk ke rɔt
dom dum (o-u)
kat kɛt (a–ɛ)

Kä ye kek ya lueel[cokic | cok tënëyökic]

  1. Remijsen, Bert (2013). "Tonal alignment is contrastive in falling contours in Dinka" (PDF). Language. 89 (2): 297–327. doi:10.1353/lan.2013.0023. hdl:20.500.11820/1a385cb5-78ab-44d7-adec-93744524bc3d. S2CID 144514695.