Oldest pages

Kɛɛcthïn: äden, yiɔ̈ɔ̈p

The following data is cached, and was last updated 12:05, 14 Pɛnëthiäärkurou 2017. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Akuënkäŋ‏‎ (05:42, 19 Pɛnëdhorou 2017)
 2. Arekwël‏‎ (06:16, 19 Pɛnëdhorou 2017)
 3. Gäärëdɛ̈l‏‎ (05:36, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 4. Manut Bol‏‎ (06:53, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 5. Raan ee bɔ̈cok në Apirïka‏‎ (07:26, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 6. Yiëth ke Mönyjiëëŋ‏‎ (08:16, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 7. Adiircök‏‎ (11:01, 3 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 8. Agɛmkɔckedhiɛ‏‎ (11:18, 3 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 9. Cɔ̈tmec‏‎ (17:38, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 10. Gäärthɛɛr de Timbuktu‏‎ (17:52, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 11. Ebuɔla‏‎ (22:30, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 12. Juän Awuɔp‏‎ (16:28, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 13. Krïthmath‏‎ (17:28, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 14. Kuɛrëyor‏‎ (17:40, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 15. Kïndegɔ̈t‏‎ (17:48, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 16. Makuɛ̈n‏‎ (19:46, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 17. Manywëëth‏‎ (20:10, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 18. Rɔu‏‎ (16:49, 8 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 19. Miiriwatwuɔt‏‎ (15:45, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 20. Pablo Escobar‏‎ (17:07, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 21. Peithbuk‏‎ (18:18, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 22. Piöcemanhraan‏‎ (18:20, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 23. Piöcmääcëkäŋ‏‎ (18:22, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 24. Piööckatɔɔr‏‎ (15:32, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 25. Piööckätöupiny‏‎ (15:33, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 26. Piööcëkuɛ̈nnhom‏‎ (15:38, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 27. Piööcëthook‏‎ (15:41, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 28. Thiɔrëɣɔ̈c‏‎ (23:48, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 29. Thäkbeu‏‎ (00:17, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 30. Tuanyëcuäny‏‎ (00:23, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 31. Tɔɔŋkuel‏‎ (15:35, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 32. Wït jööt yuït‏‎ (15:48, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 33. Wɛ̈tmääc‏‎ (15:53, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 34. Ŋiɛ̈ckanhial‏‎ (16:09, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 35. Ɣɔ̈k‏‎ (16:14, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 36. Michael Jackson‏‎ (22:15, 13 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 37. YouTube‏‎ (05:57, 30 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 38. Amɛ̈lbaai‏‎ (19:35, 3 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 39. Nail‏‎ (17:06, 4 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 40. Ariiŋwël‏‎ (17:29, 7 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 41. Tööc‏‎ (00:34, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 42. Piöcëkätiɔɔp‏‎ (11:55, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 43. Piöcëpïr‏‎ (12:06, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 44. Matïtït‏‎ (12:11, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 45. Biöök‏‎ (15:34, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 46. Akɔ̈ɔ̈n‏‎ (01:56, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 47. Justin Bieber‏‎ (20:52, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 48. Pabak ë Thudän ë wëëuic‏‎ (20:57, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 49. Wɛ̈t de Nhialic‏‎ (10:03, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 50. Miök‏‎ (10:04, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)