Oldest pages

Kɛɛcthïn: äden, yiɔ̈ɔ̈p

The following data is cached, and was last updated 05:09, 23 Pɛnëdiäk 2018. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Akuënkäŋ‏‎ (05:42, 19 Pɛnëdhorou 2017)
 2. Arekwël‏‎ (06:16, 19 Pɛnëdhorou 2017)
 3. Gäärëdɛ̈l‏‎ (05:36, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 4. Manut Bol‏‎ (06:53, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 5. Raan ee bɔ̈cok në Apirïka‏‎ (07:26, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 6. Yiëth ke Mönyjiëëŋ‏‎ (08:16, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 7. Cɔ̈tmec‏‎ (17:38, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 8. Gäärthɛɛr de Timbuktu‏‎ (17:52, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 9. Ebuɔla‏‎ (22:30, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 10. Juän Awuɔp‏‎ (16:28, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 11. Kuɛrëyor‏‎ (17:40, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 12. Kïndegɔ̈t‏‎ (17:48, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 13. Makuɛ̈n‏‎ (19:46, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 14. Manywëëth‏‎ (20:10, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 15. Miiriwatwuɔt‏‎ (15:45, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 16. Pablo Escobar‏‎ (17:07, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 17. Peithbuk‏‎ (18:18, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 18. Piöcmääcëkäŋ‏‎ (18:22, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 19. Piööckatɔɔr‏‎ (15:32, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 20. Piööckätöupiny‏‎ (15:33, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 21. Piööcëkuɛ̈nnhom‏‎ (15:38, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 22. Piööcëthook‏‎ (15:41, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 23. Thiɔrëɣɔ̈c‏‎ (23:48, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 24. Thäkbeu‏‎ (00:17, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 25. Tuanyëcuäny‏‎ (00:23, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 26. Tɔɔŋkuel‏‎ (15:35, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 27. Wɛ̈tmääc‏‎ (15:53, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 28. Ŋiɛ̈ckanhial‏‎ (16:09, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 29. Ɣɔ̈k‏‎ (16:14, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 30. Michael Jackson‏‎ (22:15, 13 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 31. YouTube‏‎ (05:57, 30 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 32. Amɛ̈lbaai‏‎ (19:35, 3 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 33. Ariiŋwël‏‎ (17:29, 7 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 34. Tööc‏‎ (00:34, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 35. Piöcëkätiɔɔp‏‎ (11:55, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 36. Matïtït‏‎ (12:11, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 37. Biöök‏‎ (15:34, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 38. Justin Bieber‏‎ (20:52, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 39. Pabak ë Thudän ë wëëuic‏‎ (20:57, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 40. Miök‏‎ (10:04, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 41. Juän abuɔr‏‎ (10:07, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 42. Kërëthänuɔɔi‏‎ (23:17, 19 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 43. Yäcpou‏‎ (23:29, 28 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 44. Nelson Mandela‏‎ (07:44, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 45. Ataui Deŋ‏‎ (07:48, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 46. Elidhabeth II‏‎ (07:54, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 47. Glee‏‎ (08:05, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 48. Pamac Adɛ̈ɛ̈r‏‎ (08:10, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 49. Julius Nyerere‏‎ (14:51, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 50. Mucmuc ɣöndiër wakɔ̈u Orlando 2016‏‎ (15:00, 2 Pɛnëthiäär 2017)

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)