Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 13:49, 16 Pɛnëthiäär 2018. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Akuënkäŋ‏‎ (05:42, 19 Pɛnëdhorou 2017)
 2. Gäärëdɛ̈l‏‎ (05:36, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 3. Raan ee bɔ̈cok në Apirïka‏‎ (07:26, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 4. Yiëth ke Mönyjiëëŋ‏‎ (08:16, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 5. Cɔ̈tmec‏‎ (17:38, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 6. Gäärthɛɛr de Timbuktu‏‎ (17:52, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 7. Ebuɔla‏‎ (22:30, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 8. Juän Awuɔp‏‎ (16:28, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 9. Kuɛrëyor‏‎ (17:40, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 10. Manywëëth‏‎ (20:10, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 11. Miiriwatwuɔt‏‎ (15:45, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 12. Pablo Escobar‏‎ (17:07, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 13. Peithbuk‏‎ (18:18, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 14. Piöcmääcëkäŋ‏‎ (18:22, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 15. Piööcëkuɛ̈nnhom‏‎ (15:38, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 16. Piööcëthook‏‎ (15:41, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 17. Thiɔrëɣɔ̈c‏‎ (23:48, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 18. Thäkbeu‏‎ (00:17, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 19. Tuanyëcuäny‏‎ (00:23, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 20. Tɔɔŋkuel‏‎ (15:35, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 21. Wɛ̈tmääc‏‎ (15:53, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 22. Ɣɔ̈k‏‎ (16:14, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 23. YouTube‏‎ (05:57, 30 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 24. Amɛ̈lbaai‏‎ (19:35, 3 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 25. Ariiŋwël‏‎ (17:29, 7 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 26. Piöcëkätiɔɔp‏‎ (11:55, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 27. Matïtït‏‎ (12:11, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 28. Biöök‏‎ (15:34, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 29. Pabak ë Thudän ë wëëuic‏‎ (20:57, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 30. Miök‏‎ (10:04, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 31. Juän abuɔr‏‎ (10:07, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 32. Yäcpou‏‎ (23:29, 28 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 33. Nelson Mandela‏‎ (07:44, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 34. Ataui Deŋ‏‎ (07:48, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 35. Glee‏‎ (08:05, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 36. Mucmuc ɣöndiër wakɔ̈u Orlando 2016‏‎ (15:00, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 37. Kuat Bari‏‎ (06:41, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 38. Aköljonbɛ̈nyrɔt‏‎ (10:00, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 39. Tɔŋbaai Tueeŋ Thudän‏‎ (10:07, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 40. Akutnhom Pabak Apirïka‏‎ (10:08, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 41. Prantheth Bok‏‎ (10:09, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 42. Paranthith Madiŋ Deŋ‏‎ (10:10, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 43. Tëër ë Thönyëbääny‏‎ (10:12, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 44. Miir‏‎ (10:17, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 45. Yinyëraan në pan Thudän‏‎ (10:31, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 46. Kör‏‎ (10:57, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 47. Anyuɔl‏‎ (11:11, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 48. Awuɔ̈u‏‎ (11:19, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 49. Nhial Deŋ Nhial‏‎ (11:25, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 50. Thook Kiir-Piɛnyliɛɛt‏‎ (11:28, 3 Pɛnëthiäär 2017)

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)