Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 15:45, 4 Pɛnëdhetem 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Yiëth ke Mönyjiëëŋ‏‎ (08:16, 24 Pɛnëdhorou 2017)
  2. Cɔ̈tmec‏‎ (17:38, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  3. Ebuɔla‏‎ (22:30, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  4. Kuɛrëyor‏‎ (17:40, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  5. Manywëëth‏‎ (20:10, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  6. Miiriwatwuɔt‏‎ (15:45, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  7. Pablo Escobar‏‎ (17:07, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  8. Peithbuk‏‎ (18:18, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  9. Piöcmääcëkäŋ‏‎ (18:22, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  10. Piööcëkuɛ̈nnhom‏‎ (15:38, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  11. Piööcëthook‏‎ (15:41, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  12. Thäkbeu‏‎ (00:17, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  13. Tuanyëcuäny‏‎ (00:23, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  14. Tɔɔŋkuel‏‎ (15:35, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  15. Wɛ̈tmääc‏‎ (15:53, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  16. Ɣɔ̈k‏‎ (16:14, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
  17. Amɛ̈lbaai‏‎ (19:35, 3 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  18. Ariiŋwël‏‎ (17:29, 7 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  19. Piöcëkätiɔɔp‏‎ (11:55, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  20. Biöök‏‎ (15:34, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  21. Pabak ë Thudän ë wëëuic‏‎ (20:57, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  22. Miök‏‎ (10:04, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  23. Juän abuɔr‏‎ (10:07, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  24. Yäcpou‏‎ (23:29, 28 Pɛnëdhoŋuan 2017)
  25. Nelson Mandela‏‎ (07:44, 2 Pɛnëthiäär 2017)
  26. Mucmuc ɣöndiër wakɔ̈u Orlando 2016‏‎ (15:00, 2 Pɛnëthiäär 2017)
  27. Tɔŋbaai Tueeŋ Thudän‏‎ (10:07, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  28. Prantheth Bok‏‎ (10:09, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  29. Paranthith Madiŋ Deŋ‏‎ (10:10, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  30. Yinyëraan në pan Thudän‏‎ (10:31, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  31. Kör‏‎ (10:57, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  32. Anyuɔl‏‎ (11:11, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  33. Awuɔ̈u‏‎ (11:19, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  34. Nhial Deŋ Nhial‏‎ (11:25, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  35. Thook Kiir-Piɛnyliɛɛt‏‎ (11:28, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  36. Koc ke Nuɛ̈ɛ̈r‏‎ (11:34, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  37. Thalpa Kiir Mayardït‏‎ (11:49, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  38. Rɛɛnken Tɔŋbaai ë Thudään‏‎ (11:53, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  39. Kuat Bɛ̈ɛ̈r (Culluk)‏‎ (11:56, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  40. Raap‏‎ (11:57, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  41. Läi roor në Paguot Thudän‏‎ (13:29, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  42. Yoweri Muthebeni‏‎ (13:35, 3 Pɛnëthiäär 2017)
  43. Clyde and Willis‏‎ (06:17, 4 Pɛnëthiäärkutök 2017)
  44. Paŋok‏‎ (19:22, 6 Pɛnëthiäärkutök 2017)
  45. Atoockïït‏‎ (13:41, 7 Pɛnëthiäärkutök 2017)
  46. Tuaany aluranyicɣɔ̈̈ɔ̈m‏‎ (17:42, 12 Pɛnëthiäärkutök 2017)
  47. Luöl Ajou Deŋ Akuei‏‎ (02:29, 11 Pɛnëtök 2018)
  48. Wɛ̈t de Nhialic‏‎ (14:35, 14 Pɛnëtök 2018)
  49. Burjuŋ‏‎ (10:51, 24 Pɛnëtök 2018)
  50. Jomo Kenyatta‏‎ (11:29, 24 Pɛnëtök 2018)

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)