Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 15:04, 13 Pɛnëthiäärkutök 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Akuënkäŋ‏‎ (05:42, 19 Pɛnëdhorou 2017)
 2. Yiëth ke Mönyjiëëŋ‏‎ (08:16, 24 Pɛnëdhorou 2017)
 3. Cɔ̈tmec‏‎ (17:38, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 4. Ebuɔla‏‎ (22:30, 6 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 5. Kuɛrëyor‏‎ (17:40, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 6. Manywëëth‏‎ (20:10, 7 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 7. Miiriwatwuɔt‏‎ (15:45, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 8. Pablo Escobar‏‎ (17:07, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 9. Peithbuk‏‎ (18:18, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 10. Piöcmääcëkäŋ‏‎ (18:22, 9 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 11. Piööcëkuɛ̈nnhom‏‎ (15:38, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 12. Piööcëthook‏‎ (15:41, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 13. Thiɔrëɣɔ̈c‏‎ (23:48, 10 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 14. Thäkbeu‏‎ (00:17, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 15. Tuanyëcuäny‏‎ (00:23, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 16. Tɔɔŋkuel‏‎ (15:35, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 17. Wɛ̈tmääc‏‎ (15:53, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 18. Ɣɔ̈k‏‎ (16:14, 11 Pɛnëbɛ̈t 2017)
 19. Amɛ̈lbaai‏‎ (19:35, 3 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 20. Ariiŋwël‏‎ (17:29, 7 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 21. Piöcëkätiɔɔp‏‎ (11:55, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 22. Matïtït‏‎ (12:11, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 23. Biöök‏‎ (15:34, 9 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 24. Pabak ë Thudän ë wëëuic‏‎ (20:57, 13 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 25. Miök‏‎ (10:04, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 26. Juän abuɔr‏‎ (10:07, 16 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 27. Yäcpou‏‎ (23:29, 28 Pɛnëdhoŋuan 2017)
 28. Nelson Mandela‏‎ (07:44, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 29. Mucmuc ɣöndiër wakɔ̈u Orlando 2016‏‎ (15:00, 2 Pɛnëthiäär 2017)
 30. Tɔŋbaai Tueeŋ Thudän‏‎ (10:07, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 31. Akutnhom Pabak Apirïka‏‎ (10:08, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 32. Prantheth Bok‏‎ (10:09, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 33. Paranthith Madiŋ Deŋ‏‎ (10:10, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 34. Yinyëraan në pan Thudän‏‎ (10:31, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 35. Kör‏‎ (10:57, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 36. Anyuɔl‏‎ (11:11, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 37. Awuɔ̈u‏‎ (11:19, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 38. Nhial Deŋ Nhial‏‎ (11:25, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 39. Thook Kiir-Piɛnyliɛɛt‏‎ (11:28, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 40. Koc ke Nuɛ̈ɛ̈r‏‎ (11:34, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 41. Thalpa Kiir Mayardït‏‎ (11:49, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 42. Rɛɛnken Tɔŋbaai ë Thudään‏‎ (11:53, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 43. Kuat Bɛ̈ɛ̈r (Culluk)‏‎ (11:56, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 44. Raap‏‎ (11:57, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 45. Läi roor në Paguot Thudän‏‎ (13:29, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 46. Yoweri Muthebeni‏‎ (13:35, 3 Pɛnëthiäär 2017)
 47. Clyde and Willis‏‎ (06:17, 4 Pɛnëthiäärkutök 2017)
 48. Paŋok‏‎ (19:22, 6 Pɛnëthiäärkutök 2017)
 49. Atoockïït‏‎ (13:41, 7 Pɛnëthiäärkutök 2017)
 50. Tuaany aluranyicɣɔ̈̈ɔ̈m‏‎ (17:42, 12 Pɛnëthiäärkutök 2017)

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)